Tī台語詩路成長 ê 文學家

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

Chok-chiá: 蘇聖詠

2020年11月初4,成功大學台文系邀請陳正雄老師來專題分享,伊是真出色ê現代文學家,一開始先踏話頭,講起佇伊少年時,受著「美麗島事件」和「台灣鄉土文學論戰」ê影響,對台灣ê鄉土文學有興趣,開始看一寡文學家ê作品,發覺用家己ê母語來記錄內心ê情感,是一件真要緊ê代誌,所以開始gia̍h筆創作,自按呢行ùi台語文學這條路。

代起先,伊去參加台語研習班,學練台語ê書寫方式,接紲koh去參加讀冊會kah寫作會,雖罔tú起頭ê作品較普通,m̄-koh經過慢慢仔訓練,以及吸收其他會友分享ê經驗以後,就開始投稿。因為作品jú創作jú濟,mā jú 來jú 優秀,其中佇台語刊物《菅芒花詩刊》,kah黃勁連和方耀乾成為主要ê作家;後–來出版足濟台語詩集,koh得著各種ê文學獎。

紲落開始分享伊家己ê作品,有幾若首台語詩,其中三首我上有印象,第一首先講著〈戀愛府城〉,這首詩共分做三段,每一段結構攏仝款,講5月ê時陣,是梅雨來、透南風、鳳凰花開ê季節,作者想起以早佇府城ê過去,包括對人、風景、古蹟siàu念ê心情,這首詩siâng時mā是一首歌,伊佇下課ê時,有放送hō͘ 逐个欣賞。

第二首是〈延平老街〉,這ê所在佇安平,m̄-koh陳正雄先生有強調,「老街」是受華語影響,台語應當ài叫「舊街」較適合。這條街有經過ùi荷蘭到國民政府遮ê政權ê記號,ē-tàng 代表台灣beh四百冬ê歷史,頭兩chōa「上早ê皺紋」和尾仔兩 chōa「上新ê傷痕」對比,hō͘人感觸足深,原來「上早」是珍貴ê,「上新」顛倒是傷痕,表達作者對古早 ê 寶惜。另外koh有一首〈湯德章紀念公園〉,湯德章是一名律師,佇二二八事件hō͘人銃殺,這个公園佇台南市區ê圓環,七條路交會ê所在,地點真顯目,雖罔已經改做湯德章ê名來紀念伊,m̄-koh 煞無像進前兒玉總督和孫文受人重視,一个台灣人煞 hām 日本人 kah 中國人袂比並tit,感覺誠稀微。

陳正雄先生鼓勵逐个做伙來寫作,伊講寫作若beh進步,一定愛捷寫,因為若家己去寫,就知影會拄著啥物問題。另外,mā需要ke欣賞別人ê作品,若是看著家己袂曉ê語詞和語法,ē-tàng 順紲學習kā記起來。我大學開始beh寫台語ê作品,就像伊講ê拄著困難,而且寫無sáⁿ會出–來,後–來jú寫就jú進步,m̄-koh若一段時間無寫,就會koh退步。所以講,這是寫作兩个蓋重要ê撇步,這馬想想咧,這門課除了ē-tàng聽著大師ê演講,koh有法度訓練寫作,有影是學習上飽滇ê一門課。

我有話要說