Hàu-pá siuⁿ-êng 孝飽傷閒

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

◎So͘ Sēng-chong 蘇盛宗

Chêng-kúi-kang-á tī bīn-chheh téng-bīn, khòaⁿ-tio̍h Siok-hôa tah chi̍t-phiⁿ bûn-chiuⁿ, bīn-téng koh-ū kah chi̍t-tiuⁿ siòng-phìⁿ. Hit-ê lâng ê chhùi-chhiu chiâⁿ-tn̂g. Góa tō siūⁿ-khí téng-chām-á tī bāng-chām téng-bīn teh him-sióng Tiuⁿ Tāi-chhian tāi-su ê chok-phín.
前幾工仔佇面冊頂面看著淑華貼一篇文章,面頂閣有 kah 一張相片。彼个人 ê 喙鬚誠長,我就想起頂站仔佇網站頂面咧欣賞張大千大師 ê 作品。

Tiuⁿ Tāi-chhian i ê pún-miâ Tiuⁿ Chèng-khoân. tī góa iáu-koh chò ha̍k-seng ê sî, tō chiâⁿ-ài him-sióng i ê ōe-chok kap mô͘ -pit-jī. I ū cha̍p-gō͘ ê hiaⁿ-tī chí-mōe, ta̍k-ê-lâng lóng chiâⁿ-gâu ōe mô͘ -pit-ōe. Tān-sī i lēng-gōa ê hiaⁿ-tī ê chhùi-chhiu ū lâu chhiūⁿ i hiah-nī tn̂g bô? Góa tō m̄-chai ah!
張大千伊 ê 本名張正權,佇我猶閣做學生 ê 時,就誠愛欣賞伊 ê 畫作佮毛筆字,伊有 15 个兄弟姊妹,逐个人攏誠 gâu 畫毛筆畫。但是伊另外 ê 兄弟 ê 喙鬚有留像伊遐爾長無?我就毋知矣!

Tng i ū chi̍t-pái teh pān tián-lám ê sî, chhin-chhiūⁿ kòe-khì mā-sī ū chin-chē lâng, beh kā i chhéng-kàu ōe-tô͘ kap siá-jī ê kang-hu. I mā lóng ē jia̍t-sêng thoân-kà. Kî-tiong ū chi̍t-ê siàu-liân-lâng chiâⁿ hò͘ⁿ-kî, tō khui-chhùi mn̄g kóng: “Tāi-su, chhiáⁿ-mn̄g lí ê chhùi-chhiu lâu hiah tn̂g, m̄-chai àm-sî teh-khùn ê sî, chhùi-chhiu sī khǹg-tī mî-phōe lāi-té, á-sī khǹg-tī mî-phōe gōa-kháu?” Tāi-su kū-té siūⁿ-kóng siàu-liân-lâng khó-lêng ē-mn̄g iú-koan mô͘ -pit-ōe ê būn-tê, tān-sī i soah teh mn̄g chhùi-chhiu? Tāi-su hō͘ i hiông-hiông mn̄g chi̍t-ē soah ìn bē-chhut-chhuì. In-uī chit-ê būn-tê, liân-i ka-kī mā m̄-bat chù-ì–kòe.
當伊有一擺咧辦展覽 ê 時,親像過去嘛是有真濟人,欲共伊請教畫圖佮寫字 ê 功夫,伊嘛攏會熱誠傳教。其中有一个少年人誠好奇,就開喙問講:「大師,請問你 ê 喙鬚留遐爾仔長,毋知暗時咧睏 ê 時,喙鬚是囥佇棉被內底,抑是囥佇棉被外口?」大師舊底想講少年人可能會問有關毛筆畫 ê 問題,但是煞咧問喙鬚。大師予伊雄雄問一下,煞應袂出喙。因為這个問題,連伊家己嘛毋捌注意–過。

Tī hit-chi̍t-kang ê àm-sî, tng i tó-tī bîn-chhn̂g-téng, sim-lāi it-ti̍t siūⁿ chit-ê būn-tê, i tō chiong chhùi-chhiu khǹg-tī mî-phōe gōa-kháu, tān-sī sim-lāi kám-kak gāi-gio̍h gāi-gio̍h khùn bē-khì, i tō-koh chiong i ê chhùi-chhiu kā am-ji̍p mî-phōe lāi-té, sim-lāi mā-sī kám-kak bô-tuì-tâng, mā-sī koh kâng-khoán khùn bē-khì. Ka-siōng lāu-hòe-á lâng goân-pún tō khah chhián-bîn, tō án-ni liân-sòa saⁿ-kang ê àm-mî lóng sit-bîn, sim-lāi tō teh siūⁿ bô-tāi-bô-chì lia̍h chi̍t-bóe-thâng tī kha-chhng-kháu hia ngiau–leh! ngiau–leh! chin-chiàⁿ sī hàu-pá siūⁿ-êng, hāi i ê chhùi-chhiu khǹg-tī mî-phōe lāi-té m̄-sī, khǹg-tī mî-phōe gōa-kháu mā m̄-sī, chin-chiàⁿ-sī siūⁿ–tio̍h, tō iàn-khì.
佇彼一工ê暗時,當伊倒佇眠床頂,心內一直想這个問題。伊就將喙鬚囥佇棉被外口,但是心內感覺礙虐礙虐,睏袂–去,伊就閣將伊 ê 喙鬚共掩入棉被內底。心內嘛是感覺無對同,嘛是閣仝款睏袂–去,加上老歲仔人原本就較淺眠,就按呢連紲三工的暗暝攏失眠。心內就咧想無代無誌掠一尾蟲佇尻川口遐 ngiau 咧!ngiau 咧!真正是孝飽傷閒。害伊 ê 喙鬚囥佇棉被內底毋是,囥佇棉被外口嘛毋是,真正是想–著,就厭氣。

Múi-chi̍t-ê lâng lóng-ū ka-kī ê si̍p-koàn, chí-sī pêng-siông-sî bē khì kā i chù-ì hiah-chē. Chhin-chhiūⁿ góa nā-sī teh chhēng-saⁿ ê-sî, lóng-sī tùi chiàⁿ-chhiú-pêng khai-sí chhēng, iû-kî sī chhēng hiû-á ê sî, in-ūi góa bat chim-chiok chù-ì–kòe chit-ê būn-tê. Tān-sī chin-chió-lâng ē khì kā i chù-ì hiah-nī chē, khó-lêng sī góa khah hò͘ⁿ-kî. Chòe-āu tī-chia siūⁿ-beh chhéng-kàu So͘ lāu-su chi̍t-ê būn-tê: “M̄-chai lāu-su tī ta̍k-pái beh kiâⁿ-lō͘ ê sî, lóng-sī tùi chiàⁿ-kha á-sī tò-kha seng hoa̍h–chhut-khì ?”
每一个人攏有家己 ê 習慣,只是平常時袂去共伊注意遐濟。親像我若是咧穿衫 ê 時,攏是對正手爿開始穿,尤其是穿裘仔 ê 時。因為我捌斟酌注意過這个問題,但是真少人會去共伊注意遐爾濟,可能是我較好奇。最後佇遮想欲請教蘇老師一个問題,毋知老師佇逐擺欲行路 ê 時,攏是對正跤抑是倒跤先伐–出-去?

廣告/手到心至抄寫本-箴言

我有話要說