【台文世界】Âng-hiā-chhù ê kà-kî(II)

Image by rawpixel.com on Freepik.

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀


◉ So͘ Hūi-Cheng

Thiⁿ-khì chiām-chiām bô hiah-nī joa̍h, pìⁿ khah liâng-léng–ah, chhiu-thiⁿ lâi–ah.

Chhiu-thiⁿ thàu-chá thàu-àm ê un-chha chha chiâⁿ-chē, chhut-mn̂g it-tēng ài ke chah chi̍t niá saⁿ thang tha̍h, nā-bô àm-sî tńg–lâi ē kôaⁿ–tio̍h. Chit ê kùi-chiat mā-sī sek-ha̍p chhut-khì kiâⁿ-kiâⁿ–leh ê thiⁿ-khì. Chhiu-thiⁿ ê ē-po͘ sî-siông khí hong, hong thàu koh liâng-léng, m̄-koh goán chiah ê gín-á-lâng m̄-kiaⁿ kôaⁿ, ē-po͘ pàng-o̍h tńg–lâi ē chio-chio–leh, khì āu-piah soa-lūn-á pàng hong-chhoe, ná lâu-phīⁿ ná sńg, sńg kah tōa-lâng lâi hoah tńg-khì chia̍h-pn̄g chiah kam-goān.

Nā-sī bô tha̍k-chheh ê sī-chūn, chek-peh tōa-hiaⁿ tō tiāⁿ-tiāⁿ chhōa chhù-lāi ê sió-tī sió-mōe peh khì soa-lūn-á khòng-iô. Khòng-iô ê sî-chām, ta̍k-ke lóng ài tàu-saⁿ-kāng, bô-lâng ē-tàng tī piⁿ-á êng-sian-sian. Tha̍k ko-tiong ê siàu-liân-ke tō chhōa tha̍k gō͘-la̍k-nî-á ê gín-á chò-hóe khí iô. In tāi-seng ē tī thô͘-kha ó͘ chi̍t ê khut-á, koh kiò hiah–ê tha̍k kok-hāu ê sió-tī sió-mōe khì sì-kho͘-ûi-á khioh chng-á-kak lâi khí hóe-mn̂g, ó͘ thô͘-kak tńg-lâi tia̍p iô-téng. Iô khí-hó liáu-āu, goán ta̍k-ke ē koh chò-tīn khì khioh ta-chháu kap ta-chhâ lâi hiâⁿ. Tī-leh tán iô sio-âng ê sî, tī piⁿ-á ê lâng tō chún-pī beh tàn-lo̍h iô-lāi ê chia̍h-mi̍h.

Hit-chūn ê lâng bô hù-jū, hán tit ū bah thang chia̍h, ū koe-nn̄g thang chia̍h chiū bē-bái. Só͘- í khòng-iô ê mi̍h lóng sī khah chho͘-sio̍k ê mi̍h-kiāⁿ: han-chî chò chú-si̍t, koe-nn̄g chò bah-lūi. Goán ē kā han-chî kap koe-nn̄g iōng tâm ê chóa pau–khí-lâi, khǹg tī piⁿ-á tán. Iô-lāi ê thô͘ âng–ah, tō ē-tàng lo̍h-iô: kā sio iah-bōe-liáu ê tōa-tè thòaⁿ the̍h–chhut-lâi, kā pau-hó ê mi̍h-kiāⁿ tàn–ji̍p -khì, kòng-phòa iô-téng, ēng sio-thô͘ kā chia̍h-mi̍h tâi–khí-lâi, hip nn̄g-saⁿ tiám-cheng. Tī-leh tán mi̍h-kiāⁿ se̍k ê sî-kan, tōa-hàn gín-á tō ē hoah ta̍k-ke chò-hóe sńg.

Pu̍ih-kâu-thâu, am-ko̍k-ke, chhâ-thâu-ang-á, tōa-hong-chhoe, láu-si̍t-kóng, chiah ê lóng sī goán siōng kah-ì sńg ê iû-hì. Sńg thiám–ah, thô͘-kha chiū sī goán ê o͘-pang, the̍h chhiū-ki tī soa-á-tōe ōe soaⁿ ōe hái ōe ka-kī, á-sī tó–lo̍h khòaⁿ thiⁿ-téng ê pe̍h hûn tòe hong pìⁿ-chò hoe, pìⁿ-chò káu, pìⁿ-chò góa siūⁿ ê it-chhè. Chhit-thô kàu-khùi–ah, han-chî kap koe-nn̄g mā se̍k–ah, tú-á-hó ē-tàng iah-iô, hō͘ goán chiah ê iau-kúi gín-á chia̍h chho͘-pá, pó͘-chhiong thé-la̍t, koh chài ū khùi-la̍t kè-sio̍k sńg.

Sè-hàn tòa tī âng-hiā-chhù ê ji̍t-chí chiâⁿ chhù-bī, ta̍k-kang ná-chhin-chhiūⁿ leh tō͘-kà. M̄-koh ta̍k-ke chiām-chiām tōa-hàn–ah, a-kong ê âng-hiā-chhù kám-kak pìⁿ chiok e̍h, a-peh a-chek chi̍t-ke chi̍t-ke poaⁿ–chhut-khì, góan-tau mā tī góa beh seng jī-nî–á ê sî poaⁿ lī-khui kū-chhù, kiat-sok góa ê âng-hiā-chhù ê kà-kî. (Choân-bûn kiat-sok)

廣告/聖經充滿我-經文填充本

我有話要說