【台文世界】主ê門徒:加略人偤大(IX)——變成叛徒ê人

Image by rawpixel.com on Freepik.

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

作者◉William Barclay
台譯◉陳惠雅

Tī偤大ê性命中,有兩个決定性ê時刻值得深思。一个是當眾人beh強迫耶穌做王(約翰福音6章15節)ê事了後,耶穌tō看出偤大beh出賣伊ê企圖(6章70、71節)。後來,偤大ê心受tio̍h魔鬼迷惑,充滿邪惡,致使這个「朋友」chŏaⁿ變做「對敵」,hit-tiap開始,偤大知影家己ê夢已經破,伊ê心充滿怨恨,怨恨耶穌破壞伊ê夢。

第二个重大時刻是偤大hō͘魔鬼迷惑ê時:「撒但入去tī hit ê號做加略ê偤大。」(馬太福音26章14~16節;馬可福音14章10、11節;路加福音22章3~6節)Che是啥時陣件發生ê?Tō是tī耶穌光榮進入耶路撒冷(約翰福音12章12~16節)了後無偌久。這擺凱旋ê遊行,耶穌ká-ná一个起義抗暴ê英雄,koh親像一个王,光榮進入耶路撒冷城。Siáng知,sòa–loeh竟然是行向十字架ê路。偤大知伊ê夢teh beh破滅,就開始行動,決意beh報復這个beh hō͘敵人殺害、致到伊ê夢想破碎ê罪魁。偤大tō出賣耶穌,kā愛轉做恨,是因為耶穌拒絕成做伊所期待 ê hit款人。

偤大ê動機siōng無應該受疏忽、也siōng明顯ê一點是:伊對金錢ê痟貪。若真正án-ne,偤大kā耶穌賣30銀(大約5英鎊),是賣一个奴隸ê價數(出埃及記21章32節),這thang講是歷史中間siōng譀ê交易。Kiám-chhái偤大hit時tō按算好beh kā耶穌賣偌濟,時間到tō照伊所估ê價數出賣耶穌(約翰福音11章57節)。

到taⁿ咱所看–tio̍h ê動機kán-ná lóng bô chiâu-chn̂g,kiám-chhái真正ê動機是:偤大根本就是極端koh熱狂、充滿夢想ê國家主義者,伊本來對耶穌充滿信心,相信耶穌會當hō͘伊ê夢成真,m̄-koh後來伊感覺真奇怪,是án-chóaⁿ耶穌lóng無beh採取行動,致到伊決定用家己ê方式來逼耶穌採取行動,昆西(De Quincey)tō是這種主張。假使講偤大是想beh用十字架來逼耶穌展現能力,若án-ne,伊tī客西馬尼園ê演出實在有夠精彩。當偤大chim耶穌ê時,伊ê面容顯出渴望ê表情,目睭射出期待ê火焰,「老師……」(26章49節),伊kán-ná leh講:「請展現祢ê大氣力,祢一定會當贏ê!」

偤大心內若是有這種動機kah想法,是án-chóaⁿ伊tī園內出賣耶穌了後,tō走kah無看人影?是án-chóaⁿ伊無去法庭做證控告耶穌?有啥物傷害比siōng親近ê學生出面控告老師koh-khah大?是án-chóaⁿ伊beh自殺?可能是偤大親目看伊用心計較ê一切lóng火燒罟寮──全無網(望),伊已經害死伊所疼ê老師,陷入可悲ê錯誤。偤大可憐ê所在,是伊拒絕接受耶穌本來ê款式,硬beh ài耶穌變做伊所期待ê模樣。

基督教ê歷史中,不時有人想beh知偤大leh想啥,咱m̄敢mā bōe-sái講,耶穌揀選偤大是ài伊來做叛徒,mā bōe-tàng講耶穌早tō知偤大會背叛才揀召伊,因為這種想法是謗瀆上帝:耶穌kā人khǹg tī無thang閃避ê死罪內底。塔斯科(J. Tasker)tī《基督教福音辭典》(The Dictionary of Christ and the Gospel )中,有引用兩个關係偤大ê見解:「利瓦坦(Levaten)講:『偤大ê行為kán-ná撒但,親像撒但藏tī這个門徒內底。』普里善世(Pressensé)講:『無比一个背叛ê使徒koh khah親像撒但。』」無論講偤大可能是偉大ê抑是本來就墜落,lóng只是bóng參考niā-niā。

使徒行傳1章25節有描寫偤大故事ê結局:馬提亞受選,代替偤大擔當使徒ê,因為偤大放棄chit ê職分,beh去伊「家己ê所在」。He是指tó位,m̄是咱ē tàng知–ê。Tī所有關係偤大ê論點,奧利根(Origen)ê見解siōng有意思,伊認為,偤大知影家己做出啥代誌,伊hiông-hiông狂狂走去自殺,是為tio̍h死後ē-tàng tī陰府kah耶穌相逢。伊赤theh-theh ê靈魂beh去主hia求赦免。旅瑟霍(Mark Rutherford)bat寫文章論偤大,結論是講m̄-bat有任何見證人受召來khiā tī偤大ê立場為伊作見證,偤大mā無講過家己ê代誌:「偤大tī加略ê朋友敢有講過伊啥?耶穌敢bat講過啥?設使伊tn̄g-tio̍h偤大,手裡拄好有馬勒索,伊敢會kā偤大阻擋?啊!我看見上帝ê手tà tī hit个仆tī塗跤懺悔ê人ê肩胛頭,kā伊扶起來,原諒伊出tī無知ê行為,hông chim ê記號chiàⁿ-chiàⁿ是hit ê 神聖–ê ê喙脣tǹg–ê。」

當咱智覺tio̍h家己無情leh kā加略人偤大指責、罵伊出賣主ê時,請會記得耶穌講過ê話:「Lín中間無罪ê人thang先用石頭kā伊tìm。」(約翰福音8章7節)  (全文結束)

延伸閱讀:主 ê 門徒

 

廣告/2023布聖誕樹

我有話要說