【台文世界】突破教會圍牆 ê台文台語福音運動

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

◎鄭良光

“Chú ê Sèng Sîn lîm-kàu góa, in-ūi I ēng iû boah góa, hō͘ góa thoân hok-im hō͘ sàn-chhiah lâng. I chhe-phài góa lâi soan-pò͘ kóng, siū lia̍h ê lâng ē tit-tio̍h tháu-pàng, chheⁿ-mê–ê ē khòaⁿ-kìⁿ, siū ap-pek ê lâng ē tit-tio̍h chū-iû.”(路加福音4章18節,《全民台語聖經》)

台灣基督長老教會tī國家安全受威脅ê時,勇敢踏出來發表〈國是聲明〉〈人權宣言〉。早期《台文通訊》主筆群真大部分是長老教會出身ê牧師、長老、信徒。《台文通訊》第1~50期有關基督教倫理kap福音ê文章占相當大ê比例。

M̄-koh佇體制內,台灣基督長老教會tùi台灣語文運動相對保守。台語聖經kap聖詩ê更新ná老牛拖車。教會青年母語能力退步,致使不得不接受華語霸權文化ê現實,開始華語禮拜,台語教會聚會人數漸漸減少。北美台灣人教會人數上chē ê「台語福音教會」為著beh向中國人傳福音,kā台語提掉,改名做「台福教會」,改變起初beh向台語族群傳福音做宗旨ê異象。

台語文運動是beh thiah掉「華語巴別塔」,kap受壓迫ê人khiā做伙,爭取原住民語、客語、台語ê 生存權。

好佳哉,受傷ê蘆竹伊無at折,beh hoa ê燈火伊無pûn熄。台灣教會對台語文化ê貢獻有優良ê歷史。進前佇台灣教會公報社任職ê林碧堂傳道師kap佇台南神學院服事ê王美書傳道師這幾冬來開始舉辦講台語ê兒童定期聚會,mā bat通過台南神學院語言中心鼓勵台南幾間教會開始台語兒童主日學。

目前教會外ê青年對台語文運動soah比教會內ê青年閣khah熱情。Bē-chió 少年爸母毋甘in ê囡仔無台語生活環境,發起自救性ê台語共學團,目前khah有規模ê是「做伙來講台語sńg kah 烏má-má 好無?協會」kap「新竹母語窟」。美國基督徒台灣語文運動者看著台語福音ê需要成立「TAIGI MISSION FUND」, chhōe 機會beh kap 教會內外團體合作。目前奉獻ê團體有台南神學院語言中心、光鹽傳播協會、李江卻文教基金會等。

Tī台灣語言行向死亡ê台灣社會,台灣語文運動者行tī濛霧烏暗暝ê坎坷路。In需要信心kap希望ê光扶持引chhōa。懇求主憐憫,興起教會,hō͘台語文化傳承ê危機成做宣教ê契機。

認同弱勢族群

1931年台灣話文論戰,贊成台灣話白話文–ê大部分是khiā tī基層弱勢族群ê立場。黃石輝ê〈怎樣不提倡鄉土文學〉kap郭秋生ê〈建設台灣話文——提案〉,主張台語白話文ē-tàng方便農工等基層族群閱讀及使用。反對–ê大多數是仕紳階級。《台文通訊》繼承這款階級認同。第一頁ê社論bē-chió是teh關心散赤人,分析外省權貴kap台灣本土語言族群就業升學機會經濟收入無平等ê原因。文化論述探討喪失母語tùi族群自尊心kap家庭關係ê影響等。第1~12期有關客語ê文章kap報導有12篇。「語文動態」專欄常有報導關心原住民語ê保存kap發展ê消息。Hō͘經濟、文化、心靈散赤ê人有福音thang聽。

Hō͘ 台語青盲牛看見

台灣自1855年就有台語白話文。可惜經過國民黨禁白話字、沒收台語聖經,台灣人大部份變做母語文字ê青盲牛。吸收現代智識ài經過中文,致使慣勢用北京話思考,思想漢化,看輕家己ê爸母話、文化,認同大中華沙文主義。

通過《台文通訊》ê平台,chin-chē人學會曉台語讀寫, 使用台語思考來吸收各種智識,欣賞文學,了解世界。Tùi按呢têng-thâu-seⁿ ,得著新眼光,看著台灣文化新世界,得著做台灣人新ê價值kap活命。
台灣語文運動tháu-pàng受「國語政策」壓迫ê人。38冬久ê台灣省戒嚴令用恐怖高壓ê法律,限制思想言論自由,限制教育機關、大眾媒體等文化通路。照聯合國1948年大會ê定義,che to̍h是語言屠殺(linguistic genocide)。語言屠殺倖存者會產生受虐性格,心理上崇拜虐待者。真chē人細漢講台語受罰khiā,這款心靈創傷造成台灣人ê自卑感、外省人ê優越感。

讀用台語文寫家己ê故事,tháu-pàng受國語文化壓制ê心靈,提升自尊心。殖民政權ê國語政策造成外省權貴升學就業ê優勢。台灣語文運動ê本質,是tháu-pàng受壓制ê心靈ê文化運動,追求社會公平正義ê平權運動。

延續台灣語文 ê 香火

日本人猶未來進前,英國人1885年設立長榮中學,數學、科學等教材使用台語白話字寫課本。1935年tī日本政府ê壓力下,校長換做日本海軍退伍大佐加藤長太郎(Katoh Chohtaroh)才停止。1885年創刊ê台灣第一份報紙《台灣府城教會報》嘛是使用台語白話字寫ê,一直到1969年受中國國民黨禁止才改用華語。《台文通訊》傳承1885年來台灣白話字kap1975年來《台灣語文月報》漢羅書寫ê文化傳統。

運動型 ê 刊物

《台文通訊》m̄-sī單純台文ê推廣刊物,是用台灣傳統ê台灣白話文寫台灣人故事,論政治經濟文化,提升台灣意識ê運動性雜誌。

《台文通訊》猶未有訂戶ê時就公開募款,動員親友做志工,大量印刷。為著了解讀者對《台文通訊》文章ê閱讀能力,chhōe機會招人面對面讀,thang做編輯改進ê參考。Koh tī海內外組織「台文通訊讀者聯誼會」。Chin-chē人接觸著台文通訊讀者聯誼會,開始讀寫台文。

《台文通訊》創刊初期真骨力連絡其他草根台語文工作者kap社運團體。四界透過關係討寄送名單。創刊時本來想講tiàm洛杉磯辦一冬了後就會當chhōe其他團體來接辦,koh另外辦一份綜合性ê《台語文化》雜誌。《台語文化》雜誌ê夢想雖然無實現,m̄-koh tī 1995年有組織「野百合團契」辦「台灣百合論壇」。1930年代使用「台灣話文」稱台語書面語,1977 改用「台灣語文」,到1991 ê時改用「台文」這ê名來kap「中文」「英文」「法文」平等徛起。可惜有人kā中文台灣文學mā叫做「台文」, 造成語義錯亂。台灣人追求出頭天ê文化運動對1930年代ê「台灣話文運動」,1960年代王育德ê「語言運動kap獨立運動」, 1970年代台灣語文月報「台灣語文運動」,1990年代「我手寫我口」ê台文運動,到現代ê「台語文運動」, tī各階段有無仝ê訴求kap方法,m̄-koh in所追求ê攏仝款,是beh復興台語文化。到今仔日,網路時代各種台語文活動變做非常多元,表現出台灣人感情上m̄肯放棄台語ê事實。台灣語文運動ê意義kap對台灣ê影響,經過一遍koh一遍ê têng-thâu-seⁿ,猶繼續teh進行……

 

我有話要說