【台文世界】Sái-gû Lê-chhân ê Kò͘-sū

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

◉Iâu Chì-liông

Kóng tio̍h gû, góa kap i phah-phún kui sì-lâng, gû ê si̍p-sèng góa chiok se̍k–ê; chhiah-gû-á bē ài sńg chúi, chúi-gû tō chiok ài tī làm-thô͘, lo̍k-kô͘-á-môe–ni̍h kō. Gû-káng sè-chiah tō ài iam, nā-bô hō͘ i tńg-chhiâⁿ āu, iá-sèng sī chiok tāng–ê tō pháiⁿ sái. Ē kì-tit siàu-liân hit-chūn, góa khan chi̍t-chiah chúi-gû-káng khì hn̂g-á chò-sit, chit-chiah iá-bōe iam ê gû-káng-á, tī lō͘-ni̍h teh kiâⁿ ê sî góa tō kám-kak koài-koài, gû-á ná kiâⁿ ná thiàu koh bē an-chēng, khòaⁿ–lâi chhio-kiak-kiak hit-khóan chêng-hêng; pêng-siông-sî góa nā tōa-siaⁿ hoah, “Âu! ” Gû-á tō-ē thêng-lo̍h–lâi, kin-á-ji̍t góa hoah kah beh sau-siaⁿ ná lóng bô chùn-būn–tio̍h.

Khan kàu chhân-á piⁿ, tú kā “kòa-pē” * ê soh-á liù tī gû-káng-á ê sin-khu, i tō khai-sí lōng, hit-hù “kòa-pē” soah phiaⁿ khí-lâi kau tī góa ê kha-chiah-phiaⁿ–nih, góa tō tòe gû-á kho̍k-kho̍k-lōng; chông-kòe kúi tiâu chhân-hōaⁿ, cháu-kòe sè-tiâu khe-á, chhân-á piⁿ ū lâng khòaⁿ–tio̍h mā m̄-káⁿ cháu lâi tàu-saⁿ-kāng, he sī chiok gûi-hiám–ê. Góa ná lōng ná tōa-sè-siaⁿ hoah “Âu! Âu! Âu!…” chit-pang lóng bô hāu.Lō͘-bóe, gû-á hong-hiòng hut m̄-tio̍h, cháu kah bô lō͘ chiah thêng–lo̍h-lâi, góa hō͘ le̍k kah kiông beh thó͘ tn̂g-thâu, sin-khu chhēng–ê hit-niá ji̍t-pún-peng lâu–lo̍h-lâi ê tōa-hiû-á, mā hō͘ kòa-pē lù kah choân-siong, hó-kai-chài! Lâng koh bô siáⁿ iàu-kín. Iam-kòe ê gû-káng-á phî-khì tō-ē khah sûn, khah-bē o͘-pe̍h phún, ke chiok hó-sái–ê, nā kà koai ê gû-á, khin-khin-á hoah “Áu” i tō khí kiâⁿ, beh hiòng tò-pêng ēng tò-chhiú khan ê gû-soh, sió-khóa-á kā giú–chi̍t-ē, i tō chai-iáⁿ oat tò-pêng, nā beh oat chiàⁿ-pêng, kā chiàⁿ-chhiú ê gû-soh hiòng chêng kā hiù–khì, gû-á tō chai-iáⁿ oat chiàⁿ-pêng, sió-khóa-á hùn-liān–leh, sái gû-á ê khang-khòe, ē-sái-kóng kán-tan–lah!

Chit-má nā beh chhōe tio̍h ē-hiáu sái gû-á–ê, góa khòaⁿ, chhun goán chiah ê lāu–ê niâ, siáⁿ-mi̍h sî-tāi–ah? Choh-sit-lâng lóng sái thih-gû-á, sok-tō͘ khah kín, chi̍t-kang lê leh kúi ah kah, nā sái gû-á lê-chhân, chi̍t-kang bú–lo̍h-lâi lê hun-gōa tē, lâng tō hi-leh-leh–ah; hōaⁿ lê-á koh choân mê-kak, tńg-oat, tńg-kak ê sî ài te̍k-pia̍t chù-ì, chat bô hó-sè lê-á tō phû khí lâi thô͘ bīn, gû-á khiok iá koh kè-sio̍k teh kiâⁿ, lí tōa-siaⁿ hoah “Âu!” tō âu–leh, gû-á bô it-tēng ē hiù–lí. Lê nā chhah khah chhim, gû ē hō͘ lâng le̍k kah thiám–sí; thô͘-bah nā chhah siūⁿ chhián, gû-á thoa hit ki lê, ī cháu ná teh poe–leh phiuh-phiuh-kiò it-ti̍t lōng, chi̍t-ē-á tō tùi chit-thâu chhiong kòe hit-thâu, chhân-á tō ài koh têng lê chi̍t-pái.

Khòaⁿ lâng leh sái lê, ná chin kán-tan, che lóng ài khò keng-giām, m̄-sī saⁿ-gō͘-kang tō-ē hiáu sái! Nā hō͘ chheⁿ-kha hoāⁿ lê, bián pòaⁿ-kang i tō chai-khó͘. Chóng-kóng chi̍t-kù, thiám-thâu–lah! Tńg khì chhù–nih chhiú-kut ē sng thiàⁿ koh phi̍h-phi̍h-chhoah, ài chìm sio-chúi chiah-ē khah-kín hoe-ho̍k, chit-má nā ū lâng kiò góa khì chhân–nih sái lê-á, góa bô-ài koh lián he ah.

*Kòa-pē: Chéng-lí chhân–nih ê thô͘, pê hō͘ pîⁿ-tháⁿ hong-piān chèng-choh.

我有話要說