【台文世界】Góa án-chóaⁿ khòaⁿ-thāi kiong-si tián-lám?

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

◉ Lîm Bí-gio̍k

Kiong-si tián-lám sī kīn-lâi jia̍t-phut-phut ê ōe-tê; chē-chē chong-kàu thoân-thé, mûi-thé, bāng-âng, biō-sī, lóng lâi tàu lāu-jia̍t.

Lâng tùi sū-bu̍t ê tēng-gī éng-éng koat-tēng i ê thài-tō͘. Chhiūⁿ kóng, ū lâng kā kiong-si tián-lám tēng-gī sī mô͘-kúi, kong-khai khiàn-chek, (soah hoán-tńg cheng-ka i ê jîn-khì); ū lâng kā i tēng-gī sī sim-sek chhù-bī, koh sī tùi Hoat-kok lâi–ê, bô khòaⁿ phah-sńg; ū lâng khòaⁿ i tng jia̍t, sio-chiⁿ kah kiong-si hip-siòng thang tián-pó, sǹg ū tòe-tio̍h sî-kiâⁿ.

Chòe chi̍t ê Ki-tok-tô͘, góa bē siūⁿ beh khì khòaⁿ, in-ūi ná Pó-lô kóng–ê, “Hoān-sū góa lóng thang; m̄ koh bô it-chīn ū lī-ek; hoān-sū góa lóng thang, chóng–sī bô chı̍t hāng góa beh hō͘ i kóan.”(Ko-lîm-to chiân su 6:12) Góa m̄ chai chit khoán tián-lám ū siáⁿ lī-ek lâng–ê? Chóng–sī, tng gōa koān-chhī ê pêng-iú siūⁿ beh liáu-kái chit ê tián-lám sī leh “pìⁿ siáⁿ báng” ê sî, góa chiū chì-goān tāi-thè in khì khòaⁿ, chòe pò-bé-á, thê-kiong in beh lo̍h-lâm á-sī chiūⁿ-pak ê chham-khó.

Chāi góa khòaⁿ, chit ê tián-lám m̄-ta̍t-tio̍h bîn-chiòng án-ne chhia-poa̍h-péng. I ê lōe-iông chin bô mi̍h, sui-jiân ū kiong-si (khioh sī ké–ê), mā m̄ bián khòaⁿ-tio̍h o͘-iáⁿ to̍h phah-chhèng. Kiong-si sī sí–khì bô nōa ê lâng niā-niā, Ki-tok-tô͘ tio̍h iàu-ì–ê sī i pòe-āu ê ok sè-le̍k. In-ūi ū lâng ē lī-iōng i lâi pìⁿ-kúi-pìⁿ-koài, sú lâng kiaⁿ-hiâⁿ, hō͘ lâng bê-sìn khì pài kúi-koài; che chiah sī lán eng-kai tî-hông–ê.

Hoān-sè lán ē-sái í Pó-lô ê ōe lâi khòaⁿ-thāi kiong-si tián-lám. Pó-lô kóng, “Chóng–sī chia̍h-mi̍h bē hō͘ Siōng-tè hoaⁿ-hí lán; bô chia̍h, lán bô khui-sún; chia̍h, lán iā bô lī-ek. To̍k-to̍k tio̍h kín-sīn, kiaⁿ-liáu lín chit ê koân chòe nńg-chiáⁿ ê lâng ê that-gāi.” (Ko-lîm-to chiân su 8:8-9) Chia̍h pài ngó͘-siōng ê mi̍h á-sī bô chia̍h, m̄ sī tiōng-tiám, sī lán ê chok-hoat ē hông poa̍h-tó bē? Beh khòaⁿ kiong-si tián-lám á-sī m̄ khòaⁿ, mā m̄ sī tiong-tiám, sī lán ê bo̍k-tek ē chō-chiū lâng á bē.

Nā bo̍k-tek sī beh liáu-kái kiong-si bûn-hòa á-sī khí-goân, án-ne khì khòaⁿ chit ê tián-lám, hoān-sè lí ē chin sit-bōng; in-ūi chin bô mi̍h, bô chhim-tō͘, bô siông-sè kái-soeh, kì-lio̍k-phìⁿ chin chho͘-lō͘, koh ēng kúi pak tiān-iáⁿ hái-pò to̍h beh chún–kòe.

Nā bo̍k-tek sī beh tòe sî-kiâⁿ, phāu “ài tòe ū tio̍h tīn” ê sim-thài, sio-chiⁿ beh kah kiong-si hip-siòng, koh beh pò lâng chai ka-tī ū tòe sî-kiâⁿ, án-ne ê chok-hoat kah bī-sìn-chiá ū sáⁿ cheng-chha?
Chit ê tián-lám siōng bái-châi–ê, sī chú-pān tan-ūi tī bó͘ chi̍t ê tián-lám tiûⁿ pàng kúi-á phìⁿ ê siaⁿ, phòe-ha̍p chi̍t tiuⁿ chi̍t tiuⁿ sîn-bêng ê siòng-phìⁿ; chit khoán beh chè-chō kiaⁿ-hiâⁿ khì-hun ê chò-hoat bē-su sī iû-lo̍k-hn̂g ê kúi-á-chhù. Tī bí-su̍t-koán chit khoán gē-su̍t ê tiān-tn̂g án-ne ké-kúi-ké-koài, si̍t-chāi sī tùi gē-su̍t ê tōa bú-jio̍k.

Chiong-kî-bóe, kiong-si tián-lám thang hō͘ lán séng-chhat pún-sin ê sìn-gióng. Tng lâng hò͘ⁿ-hiân lán ê sìn-gióng thài-tō͘ kah khòaⁿ-hoat ê sî, lán sī m̄ sī ū chò kàu Pí-tek kóng–ê, “To̍k-to̍k lín sim-lāi tio̍h lia̍h Ki-tok chòe Chú, chun I chòe sèng; kìⁿ-nā ū lâng mn̄g lín só͘ ǹg-bāng ê in-iû, chiū tio̍h put-sî piān-piān ēng un-jiû kap kiaⁿ-ùi lâi hun-sò͘.”(Pí-tek chiân-su 3:15.) ?

Sè-sū hun-hun-jiáu-jiáu, m̄-nā kiong-si tián-lám, iáu ū chē-chē sú lâng chhò-loān ê gī-tê. Ēng Chú ê sim khòaⁿ sè-sū, sī lán siōng hó ê chún-chîn.

廣告/聖經充滿我-經文填充本

我有話要說