【創作天地】Lán ê tāi-chì

第一屆王育霖詩人檢察官台語詩徵文比賽得獎作品│第二名

王育霖詩人檢察官台語詩徵文比賽。

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

◉Tân Tek-bîn(陳德民)

Thàn-chîⁿ ài khò lán ê siang-chhiú, m̄-thang khò kha-thâu-hu
M̄̄-thang thiaⁿ lāi-kan ê sái-lōng
Nā siáu-tham te̍k-jîn tùi lán ê chū-iû chhut ê kè
Lī-sek tō ài iōng kiáⁿ-jî ê bī-lâi lâi hêng

Tán kàu hit ji̍t, hit tīn lāi-kan chá tō chē poe-lêng-ki î-bîn khì “Se-hong Ke̍k-lo̍k Sè-kài”–ah!
Chhun lán thun-lún pà-khoân ê thóng-tī
Tâu-hâng liáu-āu, iû-goân ài bīn-tùi chiàn-cheng
Hô-pêng bô khó-lêng khò siū kong-kek ê kok-ka hòng-hā bú-khì lâi si̍t-hiān
Lán bô sî-kan thang koh siám-phiah kah kiaⁿ-hiâⁿ

Pián-sian-á móa-chhùi chèng-gī, chiok chē lâng kâng-khoán tǹg hō͘ i
Bô lâng chhap-thāi siáⁿ-mi̍h kong-pêng chèng-gī
Siang-bīn phiau-chún koán-thāi lí khì sí

Ké-gâu ê lâng siāng gōng
Ké-khiáu ê lâng siāng khong
Ké tiong-li̍p ê lâng siāng siâ-ok

Koh siūⁿ beh iōng siāng sûn-kiat ê sek lâi àm-khàm ka-tī ê thái-ko
Thau-the̍h Tâi-oân Bîn-chiòng-Tóng ê miâ lâi ké-sian-ké-tak

M̄-thang chò chi̍t chiah ài chia̍h bi̍t ê hô͘-sîn
Khì hō͘ lâng siâⁿ ji̍p-khì hām-chíⁿ
Kam-goān chò chi̍t chiah jīn-chin ê káu-hiā
Lán chi̍t pō͘ chi̍t pō͘ chò-hóe kiâⁿ
Thoân-kiat ê sim bô lâng ē-tàng kah lán piàⁿ

Koaiⁿ tī láng-á lāi ê chiáu-á chhiò tòa tī soaⁿ-nâ ê chiáu-á chia̍h bē pá
Ti-tiâu lāi-té ê ti chhiò soaⁿ-ti sán-pi-pa
Sèⁿ-miā ê kè-ta̍t bô-eng-kai kan-taⁿ sī bah chhìn tāng ê liōng niā

Kha-ta̍h-si̍t-tē, sêng-tióng tī chhiâⁿ-ióng lán ê thó͘-tē
Ta̍t gōa-chē chîⁿ, m̄-sī ûi-it iàu-kín ê tāi-chì

Tùi chhit-cha̍p-gō͘ tang chêng khai-sí
Tō ū chiok chē cheng-eng hi-seng
Lia̍h oai-ko tian-tó khì hō͘ lâng àm-sat ê kiám-chhat-koaⁿ
Koh ū liû-bông ī-hiong–ê
Khì hō͘ lâng pa̍k chiūⁿ chhia liáu-āu tō siau-sit khì–ê
Sí tī Tâi-tāi Tô͘-su-koán gōa-bīn–ê……

Tó-sū téng-bīn, sǹg bē chheng ê siū-hāi-chiá
Lán kin-á-ji̍t só͘ leh suh ê chū-iû khong-khì
Chhiong-móa sian-jîn ê hoeh-bī
Chhian-bān m̄-thang pàng-bē-kì

Lán m̄-kiaⁿ kiông-tek, kan-taⁿ kiaⁿ lāi-chha̍t
Kiaⁿ lāi-chha̍t
Kiaⁿ lāi-chha̍t!

Pit kah chhùi-chi̍h sī koán bē tiâu–ê
Seⁿ lâi tō-sī beh sú-iōng lán bú-chhin ê gí-giân
Chia tō-sī seⁿ-ióng lán ê thó͘-tē
Tâi-oân sī lán éng-oán ê ke

M̄-thang chò bô chêng-gī ê cheng-seⁿ
Chhut-bē bat chhiâⁿ-ióng ka-tī ê thó͘-tē
Chhùi chia̍h Tâi-oân bí, kha ta̍h Tâi-oân tē
Chhōe bô lí-iû hoán-pōe chit ê ke

In hia phái-lâng tō chhin-chhiūⁿ chiù-thâng, niáu-chhí kāng-khoán
Siūⁿ-khang-siūⁿ-phāng beh lâi kā lán Tâi-oân chit ê tōa-pò͘-tē
Tâi-oân ê bí-lē, lûn bē tio̍h in hia phái-lâng lâi tēng-kè

Ū chi̍t kang, lán ē chiáng-ak ōe-gí-khoân
Siá sio̍k-î lán ê le̍k-sú
Hoat-piáu sio̍k-î lán ê sim-siaⁿ
Lán ê lêng-hûn pún-té tō tī chia

Ōe-pit iōng lâi ōe tó-sū ê súi
Lim Tâi-oân ê chúi, chhiùⁿ–chhut Tâi-oân ê koa-si
Siá-chok, phah tiān-iáⁿ, kā lán ê bó-gí thoân–chhut-khì
Iōng bó-gí siá si, si tiong kì-lo̍k lán ê ji̍t-chí
Kóng bú-chhin ê ōe ài ūi kin-á-ji̍t khai-sí
Kiàn-kok ê āu-chi̍t-chām sī lán ê tāi-chì


延伸閱讀:王育霖詩人檢察官台語詩徵文比賽

我有話要說