Têng-thâu-seⁿ 看《台文通訊》1~50期

(請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器來讀)

作者:鄭良光

踏話頭

Têng-thâu-seⁿ 是一个基督教 ê 概念, 意思是講人若 beh 得救,tio̍h têng-thâu(重頭) koh tùi 聖神生一遍,ǹg「至善」ê 目標,不斷自我反省、更新,達到完美 ê 境界。用這款理念翻頭來看《台文通訊》1~50期,敢有符合《台文通訊》現代性,前瞻性 ê 特色。

「這30冬來《台文通訊》寫稿 ê 人愈來愈 chē,會曉讀寫台文 ê 人 mā 愈來愈 chē,m̄-koh 會曉講台語 ê 人 soah 愈來愈少,台語文化斷種 ê 趨勢愈來愈明顯。問題出 tī tó-ūi ?起頭《台文通訊》所主張 ê 台灣語文運動路線敢有正確?路線敢有 oai-chhoa̍h–khì?Beh 按怎 koh 開展網路世代 ê 台灣語文運動2.0?」

寫到 chia,頭殼 chôaⁿ khê tiâu leh,寫 bē 落去。躊躇中,掀到《台文通訊》51期,讀著鄭雅怡 ê 詩,〈新台灣人 ê 葬式〉,頭腦才清醒過來。

“ū chi̍t-ji̍t
「有一日
hong chhoe chhiū-hio̍h ê ga̍k-siaⁿ
風吹樹葉的樂聲
beh siau-iûⁿ
欲消溶
tîn-sè ê hoân-chhiû.
塵世的煩愁。
chhim-bâi ê kin beh pho͘-pâi
深埋的根欲鋪排
bô jī ê bōng-pâi,
無字的墓牌,
kì-lio̍k chi̍t-ê
記錄一個
tiām-tiām kiâⁿ-kòe sè-kan ê sìⁿ-miā:
恬恬走過世間的生命:
m̄-ài chhut-miâ
勿愛出名
sim-goān m̄-bat tit-chiâⁿ.
心願勿曾達成。
iû-goân ǹg-bāng:
猶原盼望:
hiú-nōa ê jio̍k-thé koh-oa̍h,
朽爛的肉體閣活,
tī kú-nî-āu ê chhun-thiⁿ,
在久年後的春天,
hong-seh tàng kòe ê ta-ki,
風雪凍過的乾枝,
sin-íⁿ tn̂g teh siⁿ.”
新芽當在生。」(節錄)

30冬來,咱做伙做工,留 bē chió 汗, 留 bē chió 目屎。M̄-koh tī 中華民國華語霸權文化 ê 土地,ká-ná 攏無啥成果。台語猶是繼續行 ǹg 死亡。

Chóng–sī
咱已經 kā 種子掖落去咱所疼 ê 田園
深信
這粒至微細 ê 種子
有咱祖先台灣文化 ê DNA
風雪中
猶原向望
Tī 久年後 ê 春天
種子 ē puh-íⁿ
大欉
hō͘ 真 chē 鳥仔來 hioh
有看著
造物主 ê 奧祕
lâng bē–ē, I lóng ē!

30冬 ê 時間對一个人真長,對民族 ê 形成只不過是一目𥍉久。Tī《台文通訊》30週年,咱 koh 一遍 têng-thâu-seⁿ,用這个信仰 ê 角度翻頭來看《台文通訊》。按呢,過程會比結果 koh khah 重要。要緊–ê,是 tī 這个過程中,咱所追求 ê 價值 kap 所啟示 ê 台灣精神。《台文通訊》本身無重要,台語文運動 mā 無重要,he kan-na 是手段,m̄-sī 目的。重要–ê 是台語文化 ài 活–落去,因為「語言是民族 ê 靈魂」。台灣新國家需要台灣魂。

《台文通訊》毋是 beh 為台語文化起墓牌。 出版《台文通訊30冬特刊》mā m̄ 是 beh 編一本紀念特刊來慶祝過去30冬來 ê 成就,thang khǹg tī 歷史博物館 hō͘ 人懷念。《台文通訊》30冬已經大漢,會堪得 taⁿ koh-khah 重 ê 擔,因應新 ê 社會環境,重新出發。Tī 30歲 ê 生日,咱翻頭看過去 ê 作品,檢驗過去台語文運動 ê 論述 tī 今仔日 ê 台灣社會情景敢猶有適用,敢有需要修正。反省 tī 運動過程中,kiám-chhái 有過頭熱心,無意中得罪人 ê 所在,懇求互相赦免。Kā 上好–ê 傳 hō͘ 咱 ê 後一代。

我有話要說