Oh Pe̍h-ōe-jī ê sim-tek kám-sióng

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

Chok-chiá: Ngô͘ Bí-chin

Tâⁿ khai-sí chiap-chhiok o̍h Pe̍h-ōe-jī ê sî-chūn, góa tú-tio̍h chin-chē khùn-lân, hó-ka-chài, góa ê Tâi-gí khé-bông lāu-su chin ū nāi-sèng, i m̄-nā ín-chhōa góa jīm-bat Pe̍h-ōe-jī ê súi kap le̍k-sú, jî-chhiáⁿ koh kà góa Pe̍h-ōe-jī su-siá pheng-im hē-thóng ê phiat-pō͘, hō͘ góa tit-tio̍h chin tōa ê pang-chān.

Chhin-chhiūⁿ siaⁿ-tiāu ê piàn-hòa, iōng 7 ê bô-kâng chhiú-sè lâi piáu-sī, hō͘ goán tī té-té saⁿ-koh-gōa-goe̍h ê sî-kan, to ū hoat-tō͘ o̍h ē-hiáu beh án-chóaⁿ chhòng-chok Tâi-gí-si kap Tâi-gí sòaⁿ-bûn, tâu-kó hoat-piáu tī pò-chóa kap cha̍p-chì téng-bīn, hō͘ góa tùi Pe̍h-ōe-jī ê ha̍k-si̍p kap oa̍t-tho̍k, sán-seng chin tōa ê hèng-chhù. Koh-ū, iong Pe̍h-ōe-jī su-siá hē-thóng bô su-iàu hoân-ló beh iōng siáⁿ-mi̍h hàn-jī khah hó-sè, ē-táng tit-chia̍p iōng Pe̍h-ōe-jī siá-chok, chiat-séng chin chē ūi-tio̍h Hàn-jī khê-khó koh chim-chiok ê sî-kan.

Tâi-oân múi-chi̍t-tang lóng ū chin-chē liû-ha̍k-seng kah koan-kong-kheh, in lâi-káu bí-lē ê pó-tó, tē-it iáu-kín beh kái-koat ê būn-tê, to̍h sī beh án-chóaⁿ gí-giân kau-thong. In lóng ē khì o̍h Tiong-bûn, sīm-chì ū chit-kóa lâng jīm-ûi, ū pit-iàu o̍h Tâi-gí, kóng Tâi-gí, ē-táng chin-kín kap tòa tī Tâi-oân ê lâng tàu-tīn chò-hóe. Só͘-í, o̍h Tiong-bûn kap o̍h Tâi-gí, piàn-sêng in tak-kang ê khang-khòe. Lán tio̍h khì siūⁿ, tī chiah-nī-chē ê kàu-ha̍k-hoat lāi-bīn, tàu-té beh iōng tó chi̍t chióng ê hong-hoat siōng sek-tòng.

Phì-jû kóng: 1. Iōng thoân-thóng ê ㄅㄆㄇ chù-im kàu-ha̍k-hoat. 2. Tit-chia̍p iōng hān-jī pheng-im ê kàu-ha̍k-hoat. 3. Iōng Pe̍h-ōe-jī pheng-im ê kàu-ha̍k-hoat. 4. Iōng khòaⁿ-tô͘ pheng-im ê kàu-ha̍k-hoat. 5. Khì lé-pài-tn̂g tha̍k sèng-keng, liān-si̍p pheng-im tùi-ōe ê kàu-ha̍k-hoat. 6. Kok-chè-im-piau pheng-im ê kàu-ha̍k-hoat .…téng-téng, sit-chāi chin chē chióng.

Bô-lūn iōng tó chi̍t chióng ê kàu-ha̍k-hoat, it-téng ài hō͘ gōa-kok-lâng kám-kak chin kán-tan, chin hó-iōng, chin-kín tio̍h ū hoat-tō͘ kap Tâi-oân-lâng kóng-ōe, khai-káng. Nā-sī chi̍t khai-sí chiū-ēng Hàn-jī hō͘ chia-ê gōa-kok-lâng khòaⁿ, in lóng ē kám-kak chin pháiⁿ o̍h, khai-hùi chin kú ê sî-kan lóng bô si̍t-chè ê hāu-kó. Nā-sī iōng Pe̍h-ōe-jī lâi kà gōa-kok-lâng o̍h Tâi-gí, in ê chia̍p-siū-tō͘ chin koân, chin-kín tio̍h ū hoat-tō͘ ē-hiáu khóaⁿ, ē-hiáu liām, ē-hiáu siá, ē-hiáu thiaⁿ. In-ūi Pe̍h-ōe-jī kap Eng-bûn jī-bó ū chin-chē kâng-khoán ê só͘-chāi, chin hong-piān, ē-tàng chiong Tâi-gí o̍h kah hó-sè.

Pe̍h-ōe-jī su-siá pheng-im hē-thóng siong-tōa ê iu-tiám to̍h-sī: Sè-kài ū chin-chē só͘-chāi lóng thong-iōng, chin hû-ha̍p kok-chè hoat-tián ê tiâu-liû, ē-tàng chin lī-piān lâi o̍h kî-tha ê gōa-kok gí-giân.

Chong-ha̍p téng-bīn ê koan-tiám, khóaⁿ-hoat kap kàu-ha̍k keng-giām, lán lóng pit-su ài chhui-sak kap tèng-kin tī Pe̍h-ōe-jī, hō͘ lán ê āu-tāi kiáⁿ-sun hoaⁿ-hí ké-sio̍k phah-piàⁿ o̍h Tâi-gí, kā lán chó͘-sian siōng-súi ê gí-giân bûn-hòa pó-pòe lâu–lo̍h-lâi, chiâⁿ-chò lán Tâi-oân-lâng tī sè-kài siōng, siōng ta̍t-ti̍t kì-liām kap kiau-ngō͘ ê tāi-chì.

1條評論

  1. Chiâⁿ hoaⁿ-hí khòaⁿ-tio̍h Pe̍h-ōe-jī ê bûn-chiuⁿ. Siá-liáu chiâⁿ hó, chin ū tō-lí. Ǹg-bāng ta̍k-ke lóng lâi o̍h Pe̍h-ōe-jī; i sī lán Tâi-gí-bûn ê kiù-miā sian-tan.

我有話要說