Chhiong-éng

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

Chok-chiá: 何玟恩(高雄市左營區新光國小學生,指導老師:陳俐雯)

今仔日是好天,我真歡喜
因為會當 kah 朋友去 chhiong-éng
Gún 會 chah chhiong-éng pang-á
穿 phāⁿ ê chhiong-éng 衫
Kah 大海做朋友,chham 日頭開講
若到假日我 lóng 期待 beh 去 chhiong-éng
享受 kah 大海約會 ê 快樂

我有話要說