Siōng-tè bē pàng lán bô-kò͘

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

Chok-chiá: Âng Ek-sim

Che sī góa keng-le̍k Siōng-tè ê part II. Siōng-tè chhōa góa kàu chit-ê tē-pō͘, bē pàng góa bô-kò͘. 2020 nî 1 goe̍h kàu 2021 nî 7 goe̍h, chiong-kî-bóe oân-sêng góa ê lūn-bûn. Hôe-sióng khí–lâi, “Nā-bô ba̍k-sái-lâu ba̍k-sái-tih, sìⁿ-miā chiū lóng bô hoaⁿ-hí”. Khang-khang khí-thâu, khò Siōng-tè ín-chhōa keng-le̍k chhōe tê-bo̍k, tāi-kong pò-kò, khai-sí lūn-bûn kiat-kò͘ chiuⁿ-chat an-pâi, chi̍t-pō͘ chi̍t-pō͘ thia̍p lāi-iông ê kòe-têng chhiūⁿ khí-chhù kâng-khoán.

Góa ê lūn-bûn sī siá 1940 nî-tāi Tâi-oân jî-tông bûn-ha̍k ê chhái-chip sian-hong N̂g Liân-hoat(黃連發) ê Tiô-chiu(潮州)seng-oa̍h le̍k-sú, tē-it ê khó-giām sī ài chhōe 1940 nî-tāi ê kî-ló hóng-tâm. Lóng 80 kúi-hòe ê lâng, m̄-sī tòa liâu-ióng-īⁿ–ê, sit-tì–ê, bô tō sī siuⁿ siàu-liân, chiâⁿ chhám. Chit-siaⁿ koh ài kiû Siōng-tè “Chú ah, lí sī tōa-lêng ê Chú, lâng ê kì-tî iú-hān, Chú sī bû-hān, lí it-tēng chai-iáⁿ jîn-soán tī tó-ūi, góa thâu-chêng ê tō-lō͘ Lí ē thè-góa pī-pān ”.

Iang chi̍t-ê Tiô-chiu pêng-iú chhōa góa khì in tong-tē lau-lau-leh seng thàm-lō͘, mn̄g i bat Ng Liân-hoat chit-ê lâng–bô? I iô-thâu, tha̍k-chheh ê sî-tāi lāu-su mā bô-kóng–kòe. Beh chhut-mn̂g ê chêng chi̍t-kang góa it-ti̍t kî-tó “Chú ah! Góa beh khì Tiô-chiu, khiok bô bo̍k-phiau neh, góa thâu-chêng ê tō-lō͘ kau tī Siōng-tè ê chhiú–ni̍h, chhiáⁿ Lí ín-chhōa, àⁿ-hīⁿ thiaⁿ góa ê kî-tó”. Goán kā chit-chōa tòng-chò chhit-thô tō hòng-sim-á khì.

Thàu-tiong-tàu pêng-iú chhōa góa khì in tông-o̍h khui ê peng-tiàm chia̍h-peng, thâu-ke tú-hó bô tī leh, tng beh khí-kiâⁿ ê sî, thâu-ke tńg–lâi. Pêng-iú kan-tan kā thâu-ke siāu-kài góa beh siá N̂g Liân-hoat ê lūn-bûn, sī lâi chhōe sòaⁿ-soh–ê. Chit-ê thâu-ke chū-thâu lóng tiām-tiām, kan-nā mn̄g góa ná-ē beh siá che? Góa kan-nā piáu-bêng góa tùi N̂g Liân-hoat ê khòaⁿ-hoat tō àn-sǹg beh cháu–ah, thâu-ke kió goán hia chē, i kóng “Lí beh siá goán a-kong ê le̍k-sú, góa chiok kám-tōng”. Goán 3 ê lâng chŏaⁿ lóng gāng–khì, thâu-ke ka-tī mā chhoah-chi̍t-tiô, ná-ū chiah chù-sí ê tāi-chì, goân-lâi N̂g Liân-hoat tō tī Tiô-chiu-lâng ê sin-piⁿ, chí-sī bô-lâng chù-ì tio̍h niâ, che kám m̄-sī “Siōng-tè chhōa-lō͘, khò Sîn chiah ū hoat-tō͘ ê tāi-chì” ?

Chin-kín 3 kó-goe̍h kòe-khì–ah, khòaⁿ-sī chin sūn-lī ê khí-thâu, mā-sī ū pōng-piah, hō͘ kàu-siū phah-chhèng, siūⁿ-beh hòng-khì ê sî-chūn. Góa ka-tī ū chhî-siok kî-tó: “Chú ah! Lí sī tì-hūi ê goân-thâu, sī góa thiⁿ-téng ê lāu-su, kàu-siū sī tē-bīn ê lāu-su, Lí kóng nn̄g-saⁿ-lâng chū-chi̍p, Lí tō tī goán tiong-kan kap goán tông-chāi, ǹg-bāng kàu-siū, góa kap Chú sī siōng-kiông ê n̂g-kim thih-saⁿ-kak koan-hē, it-chhè ê êng-iāu lóng kui-tī Chú”.

Góa ūi-tio̍h lūn-bûn, kèng-jiân siá kah ba̍k-sái-lâu ba̍k-sái-tih, ka-tī o͘-pe̍h siūⁿ koh beh hòng-khì. Siōng-tè ê àn-sǹg sī bô gō͘-sî ê, koh kàu ta̍k kó-goe̍h kah kàu-siū kìⁿ-bīn ê sî-kan, thoa-tio̍h tîm-tāng ut-chut ê kha-pō͘, kā kàu-siū kóng siá bē lo̍h–khì ah, siūⁿ beh hòng-khì, bô siūⁿ-tio̍h kàu-siū kèng-jiân kóng “Kiong-hí o͘h! Án-ne tāi-piáu lí ū iōng-sim leh siá, che ta̍k-ê lâng lóng ē tú-tio̍h”, koh kiàn-gī góa khì chhit-thô, hioh-khùn, á-sī koh khì chhōe hóng-tâm ê tùi-siōng khai-káng, kòe nn̄g-saⁿ-kang–à tāi-chì chū-jiân ū ka-tī kái-koat ê hong-sek. Kóng mā kî-biāu, teh tī sim-koaⁿ-thâu ê iu-ut chŏaⁿ lóng tháu–khui, hit-kang góa kho͘-si-á kiam chhiùⁿ-koa khiâ o͘-tó-bái tńg–lâi.

Siōng-tè sī kàm-chhat jîn-sim choân-lêng ê Chú, I m̄-nā kò͘-siú lán chhiú-thâu ê khang-khòe, liân lán ê sim mā chò-hóe i-tī. Pn̄g Bú-hàn e̍k-chêng ê “hok-khì”, 5 goe̍h-té chìn-ji̍p 3 kip hông-e̍k tī chhù pān-kong, ū khah chē ê sî-kan chún-pī lūn-bûn, kháu-chhì mā kái-chò sòaⁿ-téng.

Nā-bô ba̍k-sái-lâu ba̍k-sái-tih, sìⁿ-miā chiū lóng bô hoaⁿ-hí. Kî-tó sī chin ò-biāu ê tāi-chì, Sèng-sîn ē tī lán kap Siōng-tè ê tiong-kan chhiâu-chhe̍k, hō͘ lán ê kî-tó tit-tio̍h chiap-siū, ta̍k-lâng ē-tàng chhin-sin kám-siū Sèng-sîn ūn-chok ê kî-biāu un-tián.

我有話要說