Thàu-chá sî ê Sin-gán-kong

(相片提供/台文通訊:30冬紀念特刊募資頁面)

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

Chok-chiá: Tēⁿ Liông-kng

Kin-á-ji̍t thàu-chá 6 tiám peh–khí-lâi chham-ka 10 goe̍h chhe 6 Tâi-bûn Thong-sìn 30 tang pan-chióng tián-lé ê pâi-ián. Ū Siù-boán, Tì-têng, Phín-chì, Tân-lûi, Bêng-bí chham-ka.

Beh tiàm sòaⁿ-téng kú-pān pan-chióng tián-lé, khùn-lân-tō͘ chin-koân. Lóng-chóng bú tiám-pòaⁿ cheng, ián-liān kok-chióng liû-têng sè-chiat kap ū khó-lêng hoat-seng ê tu̍t-hoat chêng-hêng. Kàu beh lō͘-bóe kài-sêng lóng liān hó-sè ah, iáu-koh sī bô hòng-sim, kā pan-chióng liû-têng koh kiâⁿ chi̍t piàn. Chham-ka ê lâng lóng kám-kak hó-ka-chài ū ke chit piàn ê liān-si̍p.

Beh kiat-sok ê sî, tāi-ke iáu-sī hoân-ló chèng-sek tián-lé ê sî-chūn kám ē ū chi̍t-kóa siūⁿ bô kàu ê būn-tê cháu-chhut–lâi. Siù-boán ché chò tāi-chì khah téng-chin. Tân Lûi kóng bián siuⁿ hoân-ló, kóng lán nā-ū siá-mi̍h tāi-chì su-iàu tùi Hôa-kok-lâng ha̍k-si̍p–ê, to̍h-sī chū-sìn-sim. Hôa-kok-lâng siuⁿ kòe-thâu chū-sìn, lán Tâi-gú-lâng tú-hó tò-péng, bô kàu chū-sìn. Kòe-thâu ia̍h-sī khiàm-khòe chū-sìn-sim lóng m̄-sī kiān-khong ê sim-lí hiān-siōng.

Tân Lûi chò i-seng ū chit-gia̍p-pēⁿ, i tòng-bē-tiâu sòa ūi Tiong-kóng-lâng kap Tâi-oân-lâng khui 2 thia̍p bô kāng ê chhù-hong, iā m̄-kiaⁿ hó-sim ho͘ lûi chim?

Chóng–sī, lâng teh chò thiⁿ teh chhiâu. Siù-boán ché kóng lán tio̍h ài ūi 10 goe̍h 30 ê pan-chióng tián-lé kî-tó.

Bô-ì-tiong, góa kak-chhat tio̍h lâng jio̍k-thé ê ba̍k-chiu khòaⁿ bē tio̍h ê chin-si̍t sè-kài. Sim-chêng chò chi̍t-ē khin-sang. Thàu-chá peh–khí-lâi chham-ka chit-tiûⁿ pâi-ián ū tit-tio̍h liāu-sióng bē kàu ê kè-ta̍t.

我有話要說