【台文世界】Beh thiah ka-kī ê chhng-khò͘(II)

Lō͘-ka 12: 16b-21

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀


作者◉Basil of Caesarea
台譯◉Iû Nái-kî

 2 

Góa jīn-ûi chit ê lâng ê lêng-hûn chiū chhin-chhiūⁿ tham-chia̍h ê lâng chi̍t-iūⁿ, in lêng-khó hòng-chhiòng lâi siong-hāi ka-kī, mā bô ài kap ū su-iàu ê lâng hun-hióng. Sè-kan-lâng ah, tio̍h jīn-bat lí ê Siōng Chú! Siūⁿ-khòaⁿ-māi lí sī siáⁿ-mi̍h lâng, sī siáng thok lí koán-lí chu-goân, sī-án-chóaⁿ lí tit-tio̍h–ê pí pa̍t-lâng khah chōe? Lí í-keng chiâⁿ-chòe Siōng Chú liông-siān ê po̍k-jîn, sī tâng-kang ê koán-ke. M̄-thang lia̍h-chòe it-chhè lóng-sī ūi-tio̍h lí ka-kī ê ūi só͘ chún-pī. Tio̍h ū koat-sim kā lí ê mi̍h tòng-chò sī pa̍t-lâng ê mi̍h. In-ūi chiah-ê mi̍h só͘ tòa–lâi ê khoài-lo̍k sī chiām-sî, ōe siau-sit. Tī chiong-lâi ōe giâm-keh kiat-sǹg lí ê só͘-kiâⁿ.

Tān-sī lí bōe án-ni chòe! Lí kā só͘-ū ê mi̍h ēng mn̂g kap ûi-lî-á só–khí-lâi. Àm-sî khùn–bōe-khì ê sî khi-phiàn ka-kī kóng, “Góa ōe chiong chhng-khò͘ ê mn̂g phah-khui, hō͘ iau-gō–ê tit-tio̍h móa-chiok, hō͘ ta̍k lâng lóng ōe-tàng hun-hióng Siōng Chú ê sù-hok.” Sū-si̍t sī, lí bōe khó-lū pa̍t-lâng ê su-iàu lâi hun-phòe chu-goân, sòa teh khó-lū tit-tio̍h chōe-chōe hó mi̍h liáu-āu beh án-chóaⁿ chhiúⁿ pa̍t-lâng ê lī-ek.

Chhiau-chhōe lêng-hûn–ê kūn ah, chit ê lâng koh teh ēng chia̍h-mi̍h kap i ê lêng-hûn kau-liû. Tī hit ê àm-mî, tng i su-iàu hó-hó-á bīn-tùi i ê lêng-hûn ê sî, i it-ti̍t teh sióng-siōng ka-kī ê bī-lâi beh chóaⁿ-iūⁿ hióng-siū châi-sán. I ū chòe só͘-ū koat-tēng ê koân-le̍k, mā ōe chheng-chhó piáu-ta̍t ka-kī ê ì-kiàn, thang hō͘ i tit-tio̍h chi̍t ê ta̍t-tit i ê soán-te̍k ê soan-phòaⁿ.

 3 

Tng lán chai chiah-ê tāi-chì, chiū ài pī-bián chòe kāng-khoán ê tāi-chì. Sè-kan-lâng ah, tio̍h ài kiat kóe-chí, m̄-thang chhin-chhiūⁿ bô sèⁿ-miā ê thô͘-hún. Thó͘-tē m̄-sī ūi-tio̍h beh ka-kī hióng-siū lâi kiat kóe-chí, sī ūi-tio̍h lí ê lī-ek. Bô-lūn lí kiat siáⁿ-khoán ê hó kóe-chí, lóng sī ūi-tio̍h lí ka-kī, in-ūi kiat hó kóe-chí ê ē ū un-tián sù-hok tī in. Tng lí hō͘ sàn-hiong-lâng, m̄-nā piáu-sī lí hō͘ in–ê chin-chiàⁿ sī sio̍k-tī lí, lî-chhiáⁿ lí ōe tit-tio̍h koh-khah-chōe. Chiū chhin-chhiūⁿ iā-chéng, chéng-chí lo̍h-thô͘ só͘ seng-tióng–ê pí i só͘ iā–ê khah chōe, án-ni hō͘ iau-gō–ê ê mī-pau mā ē sán-seng koh khah chōe lī-sûn. Só͘-í, tio̍h hō͘ lí só͘ siu-koah–ê chiâⁿ-chòe iā-chéng tī thiⁿ ê khai-sí. Chhin-chhiūⁿ Sèng-keng só͘ kì-chài, “Tio̍h ūi ka-kī chèng kong-gī.” Nā sī án-ni, sī-án-chóaⁿ ōe tú-tio̍h chōe-chōe mâ-hoân? Sī-án-chóaⁿ ōe su-iàu ēng chng-á kap âng-mn̂g-thô͘ lâi pó-hō͘ lí ê châi-hù? “Ài soán-te̍k hó miâ-siaⁿ, m̄-sī soán-te̍k châi-hù.” Khip-ín lí ê nā-sī châi-hù só͘ tòa-lâi ê êng-iāu, án-ni hō͘ chōe-chōe gín-á kiò lí chòe “lāu-pē” kiám bô pí gîn-kak-á teh tân koh khah ū êng-iāu? Bô-lūn lí goān-ì á-bô, lí lóng tio̍h pàng-lo̍h lí ê châi-hù, kiâⁿ hó-sū ê êng-iāu ōe chhōa lí khì Siōng Chú ê tiān. Tng lí khiā-tī sím-phòaⁿ-chiá ê bīn-chêng, só͘-ū ê lâng lóng ōe ûi-lûi tī lí ê sin-piⁿ kiò lí “lāu-pē” kap “un-jîn”. Lí kiám bô khòaⁿ tio̍h bé-hì-thoân ni̍h ūi-tio̍h chiām-sî ê êng-iāu kap pho̍k-á-siaⁿ kā châi-hù pun hō͘ ián-oân kap hùn-liān tōng-bu̍t ê lâng? Lí beh tit-tio̍h ê tōa êng-iāu m̄-bián ēng chîⁿ lâi. Siōng Chú ōe chiap-la̍p lí, thiⁿ-sài ōe o-ló lí, só͘-ū ê siū-chō-mi̍h lóng ōe chiok-hok lí. Lí ê êng-iāu éng-chûn, beh sêng-chiap kong-gī ê thian-kok kap bián-liû. Goân-té chia-ê mi̍h lóng sī lí só͘-ū, chóng–sī lí hoán-tńg in-ūi koan-sim hiān-chāi ê sū tì-kàu bōe-kì-tit í-chêng só͘ ǹg-bāng ê sū.

Chia–ê tùi gī-lâng kóng ê ōe mā ōe kāng-khoán tùi lí kóng, “In khóng-khài chín-chè sàn-chhiah-lâng, in ê hó hêng-ûi chûn kàu éng-oán.” M̄-thang thong-kòe bé-bē pa̍t-lâng ê su-iàu lâi thê-seng ka-kī ê kè-ta̍t. M̄-thang tán-kàu bô niû chiah-beh khui chhng-khò͘: “Tún-chek ngó͘-kok m̄ bē, ōe siū chiù-chó͘.” M̄-thang tán-kàu ki-hng ê sî chiah beh khì khêng kim-á. M̄-thang kā kiōng-tông ê su-iàu piàn-chiâⁿ thàn su-jîn lī-ek ê chhiú-tōaⁿ. M̄-thang chiâⁿ-chòe khó͘-lān ê keng-siau-siong, kā Siōng Chú ê hêng-hoa̍t piàn-chiâⁿ tit-tio̍h lī-ek ê ki-hōe. M̄-thang tán kàu lâng lóng í-keng siū-siong lí chiah beh khì kǎng boah io̍h-á!

M̄-koh, lí khòaⁿ-tiōng–ê sī kim-á, m̄-sī lí ka-kī ê hiaⁿ-tī-chí-bē. Lí bat gîn-á téng-bīn ê jī, ōe hun-pia̍t chin-ké, lí bô khòaⁿ-tio̍h hiaⁿ-tī-chí-bē ê khó͘-lān. (Āu kî koh khan)

延伸閱讀:Beh thiah ka-kī ê chhng-khò͘

我有話要說