【台文世界】Beh thiah ka-kī ê chhng-khò͘(III)

Lō͘-ka 12: 16b-21

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

作者◉Basil of Caesarea
台譯◉Iû Nái-kî

 4 

Kim-á kim-kng-siám-sih chin khip-ín lí, tì-kàu lí lóng bô chù-ì bô-lūn lí kiâⁿ kàu tá-lo̍h, sàn-hiong-lâng ê thó͘-khùi lóng chiâⁿ tōa. Ài chóaⁿ-iūⁿ chòe chiah ōe-tàng hō͘ lín khòaⁿ-tio̍h sàn-hiong-lâng ê khó͘-lān? Tī in ê chhù–ni̍h sì-kè khòaⁿ, bōe khòaⁿ-tio̍h kim-á. In kan-taⁿ ū kán-tan ê saⁿ kap ka-kū, só͘-ū ê mi̍h khêng chò-hóe mā bô gōa-chē chîⁿ. In oa̍t-thâu khòaⁿ ka-kī ê gín-á, nā-sī kā in chhōa khì bē, kiám ōe-tàng hō͘ choân-ke ùi sí-bông tiong tit-tio̍h hioh-chhoán? Chit khoán choa̍t-bāng sī in-ūi ài tī iau-gō kap chòe pē-bú ê sin-hūn tiong-kan chòe thòng-khó͘ ê soán-te̍k. Ki-hng ui-hia̍p lâng ê seng-chûn, siūⁿ beh siám-pī sí-bông sī jîn-sèng ê piáu-hiān. Tān-sī chòe pē-bú–ê ê pún-chit mā ōe kap jîn-sèng tùi-khòng, kam-goān hō͘ pē-bú kap gín-á chò-hóe gō–sí. Chi̍t pái koh chi̍t pái, in ê sim-su chiām-chiām iô-tāng, lō͘-bóe, in sūn-thàn jîn-sèng ê su-iàu kap khiàm-khoeh.

Chit sî, pē-bú ōe án-chóaⁿ siūⁿ? “Beh seng bē tó-chi̍t-ê gín-á? Tó-chi̍t-ê ōe-tàng ōaⁿ khah chōe mī-pau? Bē tōa–ê? Tān-sī i sī thâu-chiūⁿ-á kiáⁿ, ōe m̄-kam. Bē sè-hàn–ê? Tān-sī ōe lîn-bín thiàⁿ-sioh i nî-khin.” Chit khoán bû-chō͘ ê chiù-chó͘, pē-bú beh án-chóaⁿ soán-te̍k? Sím-mi̍h-khoán ê iá-siù ōe bē ka-kī ê kiáⁿ? Nā bô-ài bē, chiū ài khòaⁿ in iau–sí. Nā sī kā kî-tiong chi̍t ê bē tiāu, sī beh án-chóaⁿ bīn-tùi kî-tha ê lâng? In ōe ēng hoâi-gî kap bô sìn-jīm ê gán-kong khòaⁿ góa. Tng góa ài ūi-tio̍h sit-khì gín-á taⁿ chek-jīm ê sî, beh án-chóaⁿ koán-lí ka-têng? Tng góa khò bē gín-á tit-tio̍h chia̍h-mi̍h, góa kiám ū pān-hoat kè-sio̍k chē-tī toh-á-piⁿ?

In ēng sim-koaⁿ-á lâi ōaⁿ chiah-mi̍h ê sî, lí iân-sio̍k in ê khó͘-lān, ūi-tio̍h ka-kī ê lī-ek tī hia chhut-kè. Ba̍k-sái bōe ōe kám-tōng lí, haiⁿ-chhan ê siaⁿ mā bōe hō͘ lí nńg-sim. Lí kian-tēng bô ài phah-khui lí ê chhng-khò͘.

Chāi lí khòaⁿ, it-chhè ê mi̍h lóng sī n̂g-kim, bô-lūn bîn-bāng á-sī khùn-chhéⁿ ê thâu chi̍t ê sim-su. Lí chhin-chhiūⁿ cheng-sîn chhò-loān ê lâng khòaⁿ bô hiān-si̍t, kan-nā tī chhò-loān tiong sióng-siōng. Lí ê lêng-hûn hō͘ tham-loân chú-cháiⁿ. Lí siūⁿ beh chīn-liōng kā ka-kī ê mi̍h lóng pìⁿ-chòe n̂g-kim.

 5 

Lí ūi-tio̍h n̂g-kim teh phah-piàⁿ, lí ê ngó͘-kok pìⁿ-chòe n̂g-kim, lí ê chiú pìⁿ-chòe n̂g-kim, lí ê iûⁿ-á-mn̂g mā pìⁿ-chòe n̂g-kim. Ta̍k-pái ê kau-ōaⁿ kap múi-chi̍t-ê sim-su lóng teh ūi lí seng-sán n̂g-kim. N̂g-kim pún-sin ōe sán-seng koh khah chōe n̂g-kim, thong-kòe lī-sek lâi ke-thiⁿ. Lán sî-siông hō͘ bōe-hiáu chún-chat ê gín-á chīn-liōng hióng-siū in siōng ì-ài ê mi̍h, ēng án-ni lâi kà-sī in ha̍k-si̍p chiat-chè. Tān-sī tham-loân–ê bōe án-ni siūⁿ. Tian-tò-péng, nā hō͘ in jú chōe, in chiū khat-bōng jú chōe. “Châi-pó ke-thiⁿ mā m̄-thang siūⁿ beh khò i.” Lí kā châi-hù ê chhut-kháu that leh, siūⁿ beh lúi-chek koh khah chōe ê châi-pó tī khut-á–ni̍h. Tī bōe liû-tōng ê khut-á lāi-té, lâu–lo̍h-lâi ê châi-hù ōe chhin-chhiūⁿ tōa-chúi, tì-kàu kui-ê tî-á lóng pang–lo̍h-lâi. Châi-chú ê chhng-khò͘ ōe in-ūi lúi-chek thài-chōe châi-pó lâi sún-hāi. Beh khàu mā bô ba̍k-sái.

Châi-chú kiám ōe khí-chō koh khah tōa ê chhng-khò͘? I kiám ōe lâu-lo̍h chi̍t phìⁿ pha-hng ê tōe hō͘ i ê kè-sêng-jîn? In-ūi i lī-khui sè-kan ê hit-kang ōe pí chhng-khò͘ khí hó ê ji̍t khah chá kàu. I ê kiat-kio̍k pîⁿ-pîⁿ i ê pháiⁿ-liām-thâu, chóng–sī lí m̄-bián kap i kāng-khoán. Lí ōe-tàng phah-khui lí ê chhng-khò͘, lâu chi̍t tiâu lō͘ chòe châi-hù chū-iû ê chhut-ji̍p. Chhin-chhiūⁿ kā chi̍t tiâu tōa-hô hun-sòaⁿ chòe chōe-chōe sè-tiâu khe-á lâi koàn-ak thó͘-tōe, kā châi-hù pun hō͘ sàn-hiong-lâng–ê mā sī án-ni. Bōe liû-tōng ê châi-hù tùi siáⁿ lóng bô lī-ek. M̄-koh, keng-kòe sú-iōng kap kau-ōaⁿ ê châi-hù, ōe tián-hiàn i ê kong-hāu, lī-ek chèng-lâng.

Tit-tio̍h un-tián ê lâng tio̍h choân-sim choân-ì lâi o-ló! Goān kong-gī ê sím-phòaⁿ-si sím-mn̄g châi-chú ê lē chiâⁿ-chòe lán seng-oa̍h ê tián-hoān. Châi-chú m̄-nā kò͘-siú i ê châi-hù, siāng-sî ló͘-le̍k beh tit-tio̍h koh khah chōe, án-ni i í-keng tī kin-á-ji̍t hoān tio̍h bîn-á-chài ê chōe. Chhun-tn̂g-chhiú–ê iáu-bōe kūn-óa, i í-keng seng piáu-hiān i ê chân-jím. I ê ngó͘-kok iáu-bōe siu-koah, i chiū í-keng hông soan-phòaⁿ kóng hoān-tio̍h tham-loân ê chōe. Tōa-chū-jiân hoan-gêng só͘-ū ê lâng lâi hiáng-siū i ê hong-sēng: ngó͘-kok puh-íⁿ, phû-tô kiat-si̍t chōe-chōe, kaⁿ-ná-chhiū in-ūi kiat-si̍t tì-kàu sôe–lo̍h-lâi. M̄-koh châi-chú bô siū hoan-gêng, i iā bōe kiat kóe-chí. Sīm-chì tī i iáu-bōe tit-tio̍h ê sî, chiū í-keng khai-sí teh oàn-tò͘ chia-ê ū khiàm-ēng ê lâng.

Che í-gōa, tī siu-koah chìn-chêng ōe tú-tio̍h chōe-chōe gûi-hiám, in-ūi hân-liû, tōa-chúi kap iām-joa̍h lóng ōe hō͘ choh-bu̍t khiau–khì. Châi-chú bô kî-kiû Siōng Chú pó-siú choh-bu̍t pêng-an seng-tióng, kan-nā beh ài tit-tio̍h sêng-kó. I hō͘ ka-kī bô-hoat-tō͘ tit-tio̍h hit ê tú-á puh-íⁿ ê choh-bu̍t.(Āu kî koh khan)

延伸閱讀:Beh thiah ka-kī ê chhng-khò͘

我有話要說