Miyome 安魂曲

◎Pháiⁿ-gín-á Oan-lí-siā

Amo pepe,你是 m̄  是 chhōe 無故鄉 thang 轉來?

Psoseongana,是 m̄  是 kap 較早無仝款?

Mayasvi ê 儀式 kám 無夠 chhiaⁿ-iāⁿ?

總是,阮 iû-goân 拍拚走 chhōe 屬佇咱 ê 歌聲

Teh píⁿ ê 歌聲 iû-goân 有 Amo pepe ê 啟應

阮結 lan ê 聲帶 iû-goân koh 會 hoah 出聲

欲直直唱直到 Amo pepe 你轉來

 

阮捌跟 tòe 水鹿仔破碎 ê 跤跡

Têng-têng-tha̍h-tha̍h一山盤過一山

Thiám ê 時,óa 靠守護咱千年 ê 神木

阮知 Amo pepe ê 靈佇 hia tiām-tiām 看顧

Tī 夢–nih,伊 mā 會引阮飛去

天頂 ê 虹

圓拱橋頂咱 tiāⁿ-tio̍h 會 saⁿ-tn̄g-tú

阮接受你 ê 責罰 kap 智慧 ê 教示

 

失散 kap 驚惶 ê 魂,請 lín 安心

Lim 一杯小米酒

阮會 koh-chài 起行

陪我 lim 一杯–lah

阮咒詛會用對敵 ê 血浸阮 ê 刀

Tī lín khiā tī Psoseongana ê 山頂看麻霧光 chìn 前

 

Nā 無,著咒讖阮 ê 囝孫頭殼生出水鹿仔角

Chng-thāⁿ 阮 ê 勇氣 hō͘ 阮有堅心 ê 意志

失散 kap 驚惶 ê 魂

請 lín 陪我唱 hit 首拍獵歌 thang hō͘ 阮出征

 

拍無去 ê 田園咱 mā 會 koh 討轉來

無,阮 ê 詩 chōa 會 kā 糞箕湖化做一片血海

Kā 每一欉櫻花頂 ê 花蕊 lóng tò͘ kah 紅紅紅

阮褪赤跤 tī 青翠 ê 草埔走 jiok

直到阮沉眠 tī amo pepe ê 胸崁內

 

註:

* Amo pepe:鄒語,天神 ê 名。

* Miyome:鄒語,悼念亡魂 ê 鄒族祭歌。

* Psoseongana:鄒語,阿里山。

* Mayasvi:鄒語,是鄒族 ê 戰祭。

我有話要說