【台文世界】Sìⁿ-miā ê Kiàn-chèng(II)

Image by rawpixel.com on Freepik.

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

Kháu-su̍t◎Lâu Chu-gîm
Kì-lo̍k◎Iâu Chì-liông

Ū chi̍t-ji̍t, bô-ì-tiong góa tī Sai-mn̂g kàu-hōe mn̂g-kháu khioh tio̍h chi̍t tiuⁿ chhio̍k kah jiâu-jiâu-jiâu, jî-tông châi-gē-iâⁿ ê pò-miâ-pió, hit-chūn góa bô kang-chok, bô siu-ji̍p koh chhōa 3 ê gín-á; sui-jiân góa sī gîn-lâu ê sin-pū, khoàⁿ–lâi sī ta̍k-hāng ū, kî-si̍t sī ta̍k-hāng bô. In-ūi chit tiuⁿ pò-miâ-pió, góa tō chhōa gín-á lâi kàu-hōe, kám-kak án-ne góa tō ū ka-kī chū-iû khin-sang ê sî-kan. Tú khai-sí sī khì chhut-cho͘ ang-á-chheh ê tiàm khoàⁿ ang-á-chheh, séng chîⁿ koh ē-tàng siau-mô͘ sî-kan. Keng-kòe 2,3 kó͘-goe̍h, góa tō kám-kak bô-liâu, chiū koat-tēng sàng gín-á khì siōng-khò ê sî, sūn-sòa liáu-kái in sī leh siōng siáⁿ.

Chú-ji̍t-o̍h ê lāu-su leh kóng Sèng-keng kò͘-sū, góa ná-chún leh thiaⁿ sîn-ōe. Chi̍t pái, tōa-ko͘ chhōa góa khì “Tiong-chèng Ki-ke̍k-koán” thiaⁿ pò͘-tō tāi-hōe, kàu hiān-tiûⁿ góa iáu m̄-chai he sī siáⁿ oa̍h-tāng, kan-taⁿ ē kì-ti̍t chú-káng ê lâng kóng: “Choân sè-kài siau-lō͘ siāng-toā ê chheh sī Sèng-keng.” Chin kî-biāu, chham-ka pò͘-tō-hōe āu bô gōa kú, góa lio̍k-sio̍k siu tio̍h 3 pún Sèng-keng. Hit-chūn góa sim-lāi leh siūⁿ, kám sī góa ū 3 ê gín-á, góa chiah siu tio̍h 3 pún?

Siūⁿ tio̍h chit pún Sèng-keng sī sè-kài siau-liōng siāng tōa–ê, tō bóng hian khoàⁿ-māi–leh, tha̍k loeh soah m̄-chai leh kóng siáⁿ? In-ūi góa it-ti̍t kám-kak lâng sī kâu-san–á chìn-hòa–ê, ná-ē piàn-chò Siōng-tè chhòng-chō–ê? Sim-lāi si̍t-chāi ū kàu chē gî-būn, m̄ koh góa it-ti̍t kè-sio̍k tha̍k; ū chi̍t-pái kàu-hōe chi̍t ê lú tiúⁿ-ló óa–lâi kā góa mn̄g: “Lí leh tha̍k Sèng-keng–o͘h?” Góa ìn: “Sī…lah! M̄-koh chin kî-koài, ta̍k jī góa lóng bat, m̄-koh m̄-chai sī leh kóng siáⁿ.” Tùi hit-pái khai-sí, Ngá-hūi tiúⁿ-ló ta̍k lé-pài lóng pôe góa tha̍k Sèng-keng, chhōa góa kî-tó. In-ūi chit-kiāⁿ-sū, góa keng-le̍k tio̍h Siōng-tè ū thiaⁿ góa khún-kiû ê siaⁿ! I chai-iáⁿ góa ê khó͘-chhó͘, ēng I ê ōe lâi an-ùi góa, hō͘ góa chai I sī chin koh oa̍h ê Siōng-tè.

Tī kàu-hōe góa kám-siū tio̍h hiaⁿ-tī chí-mōe móa-móa ê thiàⁿ, che sī góa kòe-khì m̄-bat ū–ê, góa chin hò͘ⁿ-kî, góa kap in bô chhin-chiâⁿ koan-hē mā m̄-sī se̍k-sāi ê hó pêng-iú, kàu-hōe lāi ê hōe-iú ná-ē hiah koan-sim góa, hiah thiàⁿ góa? Hut-jiân góa bêng-pe̍k che tō-sī “Siōng-tè ê thiàⁿ.” Tng góa bō͘-tō beh 10 nî, sî-siông tha̍k Sèng-keng lâi jīn-bat chit ê chin Sîn, tō siūⁿ beh niá-siū sé-lé; góa ê sian-seⁿ, ta-ke, ta-koaⁿ lóng hoán-tùi góa ji̍p kàu-hōe.

2009 nî sì-goe̍h góa hoat-hiān tio̍h leng-gâm, góa koh chi̍t-pái kā ang-sài kóng, góa chiok hi-bāng ē-tàng niá sé-lé kui-ǹg Iâ-so͘ thang tit-tio̍h Chú ê i-tī, i chin-kín tah-èng góa lâi kàu-hōe sé-lé, m̄-kú ta-ke soah bô liōng-kái koh chin siū-khì, chit kiāⁿ sū góa chhiáⁿ kàu-hōe hiaⁿ-ché thè góa kî-tó. Kám-siā Chú! Siōng-tè kám-tōng góa ê ta-koaⁿ, i kóng: “Lán m̄-thang chó͘-tòng pa̍t-lâng ê sìn-gióng chū-iû.” Ha-lé-lú-iah! Góa beh tōa-tōa kám-siā Siōng-tè kî-biāu ê chok-ûi! 2009 nî 5 goe̍h chhe 3, tī Ko-hiông Tāi-choan Kì-liām Chú-ji̍t hit-kang, Chiā Hūi-koan bo̍k-su kā góa sé-lé. Chek-sî chìn-ji̍p leng-gâm khui-to, hòa-liâu, hòng-siā-sòaⁿ ê tī-liâu. Chit-tōaⁿ sî-kan ū hiaⁿ-tī chí-mōe ê koan-sim, tāi-tó kap chiàu-kò͘, ū Sèng-keng, ū Siōng-tè ê ōe-gí pang-chān góa koh khah ū sìn-sim kap gâm tùi-khòng, góa koat-sim beh khah iâⁿ pēⁿ-thiàⁿ.

Kin-á-ji̍t, Siōng-tè hō͘ góa ē-tàng kóng chhut góa pún-sin tī-liâu ê keng-kòe lâi an-ùi, kó͘-lē tú tio̍h kāng-khoán pēⁿ-chèng ê chí-mōe. Tng góa ê lāu-bú nî-lāu ê sî tài–tio̍h táⁿ-kńg-gâm, in-ūi Siōng-tè ê thiàⁿ, góa ē-tit-thang thé-hōe loán-jio̍k ê lāu-bú, tī i ê bīn-chêng kiàn-chèng Iâ-so͘ kiâⁿ sîn-jiah ê tōa koân-lêng. Lō͘-bóe góa ê lāu-bú chin hoaⁿ-hí góa thè i kî-tó. Kám-siā Siōng-tè, tī lāu-bú chòe-āu ê 3 nî, hō͘ góa khoàⁿ tio̍h lāu-bú ê sî, bē koh chhin-chhiūⁿ niáu-chhí-á tú tio̍h niau-á; koh ē hó-táⁿ kā lāu-bú thoân-káng Iâ-so͘ ê thiàⁿ, hō͘ góa ē-tàng kiān-khong, ū hēng-hok ê hun-in, koh tī lāu-bú ê bīn-chêng tōa-siaⁿ tùi a-bú kóng: “Má-mah góa ài lí.” In-ūi Siōng-tè ê thiàⁿ, hō͘ lán kòe-khì m̄-bat ân-ân lám chò-hóe ê bú-á-kiáⁿ, kám-chêng ū chin tiⁿ-bi̍t ê kau-liû, hō͘-siōng goân-liōng, sià-bián tùi-hong koh chài hô-hó!

Tī jīn-bat Iâ-so͘ liáu-āu, góa koh-khah chheng-chhó Thiⁿ Pē ê thiàⁿ; góa sī Siōng-tè-kok ê kong-chú! Góa bô koh sī hit ê leh khòng-gī ka-kī ná-ē seⁿ kah é-é–ah koh chū-pi ê cha-bó͘-gín-á; bat–góa ê pêng-iú lóng khoáⁿ tio̍h góa ê sêng-tióng kap kái-piàn! Kám-siā Chú, in-ūi bat Lí sī sìn-si̍t koh chin ê Siōng-tè, Lí sī góa ê óa-khò, sī góa it-seng siāng-súi, siāng-tōa ê chiok-hok!  (choân-bûn oân)

上一篇:

【台文世界】Sìⁿ-miā ê Kiàn-chèng(I)

廣告/美好腳蹤368認購

我有話要說