【台文世界】另外一个博士(I)

Image by rawpixel.com on Freepik.

Chhiáⁿ an-chong NunitoPOJ jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k.
請安裝NunitoPOJ字型,配合Firefox瀏覽器來讀

作者◎Henry van Dyke
台譯◎黃正州

 1 

你bat聽過hit三个博士ê故事,in對遠遠遠ê東方,專工來送禮hō͘一个出世佇伯利恆ê嬰仔。M̄-koh,你應該毋捌聽過另外一个博士ê故事。伊mā有看tio̍h彼粒愈爬愈高ê星,知影tio̍h趕緊出發;總–是,伊bē-hù tú-tio̍h hit三个博士,bô thang kap in tàu-tīn獻in ê禮物:黃金、乳香kap沒藥,hō͘來到世間ê耶穌。

第四个博士ê名號作A-tha-ban (Artaban),伊原底tòa佇Phah-thê-a (Parthian)帝國,一个山裡ê城巿Ai-khek-pa-thá-ná(Ecbatana)。伊生做真大漢,皮膚烏烏,目睭仁金金,目眉真大sûn,iok-lio̍k 40歲。

伊穿ê外袍,是用羊毛做ê,長長一su pe̍h-siak-siak(白鑠鑠)。Ām-á-niá(頷仔領)內面,是niû-á-si(娘仔絲)做–ê,衫iù-mī-mī。伊tì一頂白色ê帽仔,邊仔有兩條tòa,kap伊ê烏頭毛tah做伙。A-tha-ban ê模樣生做斯文、高貴。

佇星光閃爍ê暗暝,伊請九个朋友來伊厝–ni̍h,有siàu-liân–ê mā nî-tióng–ê,攏是貴族。逐家歡喜啉食、歡喜開講,暝深,烘爐ê火愈燒愈mé,kā四圍照kah kng-iāⁿ-iāⁿ(光焱焱)。

A-tha-ban請逐家靜靜聽伊kóng伊kap另外三个博士ê研究:「若照經文kap星辰方位ê變化,in推算,有一个大受祝福ê彌賽亞beh降世。照記載,éng-kòe有一个收錢beh chiù-chó͘(咒詛)以色列ê先知,名號做巴蘭,到路尾,chiù-chó͘ 講bōe出喙,hoán-tńg teh祝福以色列,傳達上主ê信息,講:『我看見–ê,毋是現今ê事;我觀察–ê,是將來ê代誌。有一粒星對雅各出來;有一个統治者對以色列興起。」(民數記24章17節)

Thî-kek-lân(Tigranes)是A-tha-ban ê ōaⁿ-thiap–ê,sûi kā thuh-chhàu:「以色列人,我mā lio̍h-á了解,in bat tī巴比倫做奴才,taⁿ in親像毋知路ê羊仔,四散佇猶太地區歹生活ê山野內面, hō͘羅馬嚴嚴管制,無論啥物星,抑是啥物統治者,攏絕對無可能對這个民族興起啦。」

「雖罔是按呢,」A-tha-ban kóng:「M̄ thang袂記,bat統治咱chia全地ê王Sài-ló͘-sū (King Cyrus)mā chiâⁿ敬重一个以色列人。」

A-tha-ban提羊皮紙,讀頂面ê字hō͘逐家聽:「這个人號做但以理,伊有講:『Tùi hā-lēng tiông-kiàn Iâ-lō͘-sat-léng kàu siū boah-iû soán-li̍p ê léng-siù chhut-hiān, chit tiong-kan tio̍h ū chhit lé-pài, koh keng-kè la̍k-cha̍p-jī lé-pài, Iâ-lō͘-sat-léng í-ki̍p i ê koe-lō͘ kap hô-kau ōe tī kan-lân ê tiong-kan tiông-kiàn oân-sêng.』」(但以理書 9章25節)

「受抹油選立ê領袖會出現……,耶路撒冷會佇艱難ê中間,重建完成,」A-tha-ban koh讀一擺,tau̍h-tau̍h-á kā伊ê朋友解釋in這幾个博士對先知預言、天文、地理kap逐項ê研究。

A-tha-ban真認真,kóng kah chhùi-kak choân pho:「路尾,阮ê結論就是:大統治者beh來ê時已經kàu。」

Chìn-chêng,in 四个博士kóng,若看tio̍h彼粒星,tio̍h隨時出發。這四人,就是A-tha-ban、Ka-su-pa(Caspar)、Be̍k-kî-o(Melchior)、Pa-sat-sa(Balthazar),in àn-sǹg佇巴比倫ê「七星神廟」(Temple of the Seven Spheres)聚集,tàu-tīn去耶路撒冷chhōe彼个王。

為tio̍h chiah-nī要緊ê代誌,A-tha-ban kan-taⁿ 留一寡所費kap伊ê hit chiah上gâu走、上聽話ê馬Ba-su-tah(Vasda)。其他所有ê財產攏換做三粒寶石:一粒藍寶石、一粒紅寶石,kap一粒白珍珠,準備欲獻hō͘這个王。

A-tha-ban提這三个寶貝,hō͘在座ê朋友看。藍–ê,就親像暗時,星光燦爛ê kiong-chhong(穹蒼);紅–ê,比日頭tú出來彼時ê光koh khah súi;白–ê,就kán-ná頭一擺lo̍h-lo̍h–lâi ê雪,hiah-nī-á純,hiah-nī-á清氣。伊ê朋友攏倚來看,攏受感動。A-tha-ban問逐家敢欲參加,伊邀請在場ê每一个相招來去chhōe彼个王,來去chhōe彼个有先知預言、連鞭beh來,值得所有ê人服事ê王。到時,逐家thang做伙敬拜、慶祝。

無人應。A-tha-ban ê朋友chit-má知影伊毋是講講–leh niā-niā,伊決定欲去,放捒祖產mā甘願。
有一个少年人代先出聲,講:「這是無路用ê眠夢,講khah白–leh,tán你醒–來,你已經白白失去你ê產業kap地位。」

另外一个mā kóng伊無法度去:「我欽佩你ê勇氣,可惜我是王宮ê總管,bô thang親像你hiah-nī自由。無論按怎,咱是好兄弟,我誠心kā你祝福,願你一路平安順利,揣tio̍h你ê王。」

Koh有人講:「我毋是懷疑你講–ê,m̄-koh我tú-tú娶新娘,無可能放落家庭tòe你去。」

講到尾仔,無人beh參加,現場tiām-chiuh-chiuh。Chit-sî,佇A-tha-ban ê朋友中間年歲上大、kap伊se̍k-sāi上久ê出聲:「我實在chhun bô外濟氣力hō͘我thang oán-tô͘旅行。Chóng–sī,咱熟識chiah chē 冬,我beh kā你kap你ê同伴祝福。我相信,人若有機會,tio̍h親近上有理想、上有向望ê人,準講khah thiám,tòe無啥會tiâu,你ê進步,mā ē khah贏lán-si過日ê人。總講一句,人若beh看美麗ê風景,tio̍h愛準備好家己去。Sūn-kiâⁿ(順行)。」

朋友離開了後,A-tha-ban 一个人到厝頂,gia̍h-thâu觀察星像。這時,有一个khóng-sek ê光點tī烏暗中出現。細細一粒,看起來真遠,伊真確定是彼粒星。伊家己講:「救主來矣,我愛去朝見伊。」 (後期閣刊)

廣告/聖經充滿我-經文填充本

我有話要說