Chia kám 是台灣?

公報社書房每週六上午10點45分開始有「用台語說故事」親子繪本時間。

文:蘇晏德

Tī 日本   日本人講日語
Tī 英國   英國人講英語
Tī 香港   香港人講香港話
Tī 中國   Chi-ná 人講 Chi-ná 話
Tī 台灣   台灣人講台語?
Ká-ná m̄ 是
Tī 台灣   多數 ê 人講 Chi-ná 話
Kám 講台灣是 Chi-ná ê 殖民地?
台灣人無自信   m̄ 講家己 ê 話
這款 ê 民族 kám 會出頭天?
囡仔 bē 曉講台語
大人 m̄ 教囡仔講台語
老人反 tńg kah 囡仔講無精光 ê Chi-ná 話
講台語救台灣 Chiâⁿ 做淒涼暗淡 ê 一句話
有一工台灣 nā 無人講台語
咱 tòa ê 所在 kám 是台灣?

我有話要說