【特別企畫】期待台文 ê 米該雅-2

(攝影/湯立琳)

(Chhiáⁿ an-chong Taigi Unicode jī-hêng, phòe-ha̍p Firefox Browser lâi tha̍k. 請安裝Taigi Unicode字形,配合Firefox瀏覽器來讀)

【台文版復刊30週年紀事】

1885年巴克禮牧師用 PE̍H-ŌE-JĪ(白話字)發行台灣頭一份報紙《Tâi-oân Hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò》(今《台灣教會公報》,簡稱《教會公報》)。1969年3月中國國民黨政府禁止白話字,1049 kap 1050期合併出刊,成做最後一期 ê 白話字報紙。Kāng 年12月,《教會公報》復刊,改用中華民國語發行,停止使用84冬 ê 白話字。經過22冬後 , 1991年9月22日《教會公報》第2064期正式開設兩版〈台語特刊〉,用台語漢字 kap 白話字刊登文章。2002年,台文版由兩版縮作一版。算起來,台文版復刊到今,拄好滿30冬矣。本期 kap下期特別企畫專題,邀請歷年來佇台文版筆耕 ê 作家,分享 in ê 心情,mā 祝福台文版復刊30週年。未來 ê 路猶真長,向望讀者多多支持台文版,用母語寫作投稿《教會公報》,利益母語使用,落實台灣基督長老教會「認同所有的住民」ê 信仰告白。 (《台灣教會公報》台文版主編林碧堂)


Gô͘ Jîn-sek
圖 Tân Hūi-ngá

2020東京奧運 ê 柔道銀牌選手楊勇緯 tī 輸 hō͘ 對手高藤直壽了後,用日語 kā 伊講:「おめでとう(恭喜)!」此項事隨時 tī 日本 ê 社群平台引起一陣「現象級」ê 超人氣,有網友反應講「chin感動」。講真 ê,奧運內底 ê「帥哥」實在 bē chió neh。

Kan-taⁿ 一句母語 tō ē-tàng 引起 hiah-ni̍h 大 ê 親近感!若 án-ne上帝所賞賜 hō͘ 咱 ê「母土語言」,對咱 ê性命 kap 信仰 kám 有仝款 ê 影響力,á-sī 有啥 mi̍h 款 ê 感動 kap 意義?反 tńg 來講,一個放棄母土語言 ê 社會,是 m̄ 是會親像 hâm 老母無親 ê 囝仔 ê 人格發展,á-sī chhiūⁿ 無根 ê 浮萍四界 tòe 漂流一樣?

1999年秋準備 beh 二度退休離開台南神學院 ê 鄭兒玉牧師,邀請我將伊過去所寫 ê 詩歌 kā 編輯出版做紀念,就是後來 ê 基督信仰 kap 台灣民主運動詩歌集《台灣翠青》。Tùi án-ne 我踏入母語運動 ê 行列。2001年台灣羅馬字協會(台羅會,TLH)成立,鄭牧師推薦我擔任監事,後來 koh 做過秘書長 kap 理事。Hit 時電腦資訊 iáu 無真方便 phah 白話字,各山頭堅持家己 ê 方式,所知 ê 羅馬字有 chiâⁿ 百套。Mā 有教授 the̍h 教會白話字 sió 改改 leh,to̍h 當做家己 ê 發明,講:「Lín 教會羅馬字早已經死 ah,行入教堂看無羅馬字,無人 teh 用,少年 ê 無人 ē-hiáu。」咱 mā 無話 thang ìn 伊。

白話字傳承產生斷層,向望公報台文版成做這个時代 ê 米該雅。
台灣省政府取締白話字公文(相片提供/林碧堂網路下載)

是啊,我 to̍h 是白色恐怖戒嚴時代大漢 ê,學校禁母語、《教會公報》hông 禁止用母語印刷,全台各地 ê 母語聖經、聖詩、雜誌報紙、字典等等陸續被沒收,甚至各教會 lóng 收著講道 tio̍h 改用「國語」ê 通知。佳哉,為著母語會眾,台灣長老教會有堅持至今,當然 mā 成作KMT ê 目睭內 ê 刺,長期派人來亂。

Tī 文字媒體被封鎖 ê 80年代,《教會公報》bat 為 tio̍h 台灣人勇敢出聲,解嚴前,公報 ê 刊頭攏有「時代的米該雅」chit 幾字,象徵舊約聖經先知米該雅,tī 極權政治下受特務人員 ê 恐嚇,卻根據信仰良心,以上帝 ê 公義警醒社會,宣揚拯救 ê 福音。

「若《教會公報》在台灣能以上帝的公義警醒社會,宣揚耶穌拯救的福音,使一千八百萬台灣人民出頭天的話。《教會公報》同工們願意付出任何代價。……看啊!對《教會公報》的迫害將會漸漸消滅,而到最後所存留的將是上帝的公義與耶穌基督拯救的真理。」(鄭兒玉)

《教會公報》當初創刊是為 tio̍h 幫贊多數 m̄-bat 漢字 ê 信徒學習羅馬字,thang 家己閱讀聖經,mā 為 tio̍h 傳達教會消息方便,聯結信徒,koh 兼有教育信徒 ê 使命。報紙內容包山包海,有各地教會消息、所屬教育 kap 醫療事業動態、國內外社會時事、聖經遊戲、聖經釋義,以及生活新知等等,是 chin 有獨特性 ê 台灣百年歷史百科全書。

過去 ê「時代的米該雅」tī 失去母語,迷失 tī 華語思考 ê 現在,iû-goân 保持 tio̍h 台文米該雅 ê 精神。《教會公報》設立 chit-ê 台文版,除了繼續負起歷史傳承 ê 責任,幫助 m̄-bat 台語 ê 人,ē-tàng 透過文字再度學習 chit-ê 上帝賞賜咱 ê 美麗語言。Mā 期待台文版 ē-tàng 進一步成做台灣各族群間 ê 橋梁 kap 幫贊,將母語擴大作「母土語言」(lóng 是「台文」ah),彼此學習各族群 ê 基礎生活用詞。當兄弟姊妹教會 sio-tú ê 時,ē-tàng 用對方熟識 ê 話語 tī 主內彼此請安,互相鼓勵。Chín 無人 kā 咱壓迫 ah,kiám thang koh 家己放棄?

延伸閱讀:

【特別企畫】白話字──珍貴 ê 文化資產-1
【特別企畫】我 ê 台文生活記持-3
【特別企畫】上帝引 Chhōa ê 台文路-4
【特別企畫】教會公報台文重頭生30冬-5
【特別企畫】我 ê 寫作過程-6
【特別企畫】牽手做伙行-7

我有話要說